อัพเดตข้อมูล 6 พฤษภาคม 2565

*ยื่นกู้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 *

ในปี 2565 สินเชื่อธนาคารออมสิน 2565 (GSB)(ดอกเบี้ยบ้าน) นอกจากสินเชื่อที่ร่วมกับมาตรการรัฐแล้ว ทางธนาคารยังมีผลิตภัณ์สินเชื่อบ้านอื่น ๆ ที่หลากหลายขึ้น อาทิ สินเชื่อเคหะสำหรับบุคคลทั่วไป ที่มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.60% และ สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ก็มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.45% สำหรับกรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตทั้ง 2 รูปแบบ และให้วงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

1.สินเชื่อธนาคารออมสิน 2565 (ดอกเบี้ยบ้านเคหะ)

สินเชื่อธนาคารออมสิน 2565 ช่วยสานฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริงด้วยเงื่อนไขสบายๆ ธนาคารออมสินเข้าใจและรู้ซึ้งถึงความต้องการมีบ้าน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการเริ่มต้นชีวิตที่ดี จึงมุ่งส่งเสริมและช่วยสานฝันของท่านให้เป็นจริง ด้วยเงื่อนไขสบายๆ และไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด จบทุกความต้องการเรื่อ​​งบ้านที่เดียวครบ

 • ผ่อนต่ำปีแรกล้านละ 2,500 บาท/เดือน
 • ฟรี ค่าบริการสินเชื่อ ค่านิติกรรมสัญญา
 • ฟรี ค่าจดจำนอง* สำหรับกรณี Re-Finance วงเงินสินเชื่อเคหะคงเหลือตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

จุดเด่นผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนาคารออมสิน 2565 (ดอกเบี้ยบ้านเคหะ)

 • ซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร
 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
 • ซื้อที่ดินที่มีอาคารของตนเองหรือคู่สมรสปลูกสร้างอยู่แล้ว
 • เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดิน หรือห้องชุดของตนเอง หรือคู่สมรสจากสถาบันการเงิน

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อธนาคารออมสิน 2565 (ดอกเบี้ยบ้านเคหะ)

 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 • การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้

-กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมใน หลักประกันทุกคนก็ได้

-กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก (4.1) ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน

หมายเหตุ : ทั้งนี้ ในกรณีที่กู้ร่วมกับบุคคลอื่นให้นับระยะเวลาชำระเงินกู้ตามอายุของผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุดเพียงคนเดียว

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อธนาคารออมสิน 2565 (ดอกเบี้ยบ้านเคหะ)


2. สินเชื่อธนาคารออมสิน 2565 (ไทรทองส่วนบุคคล)

*ยื่นกู้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 *

ใช้จ่ายสะดวก….ไม่มีสะดุดเปลี่ยนหลักทรัพย์ บ้าน ที่ดิน คอนโด หรือ ที่สวน นา ไร่ ให้เป็นเงิน หรือ Re-finance สินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคจากสถาบันการเงินอื่น ผ่อนต่ำล้านละ 5,000 บาท ต่อเดือน นาน 2 ปี วงเงินให้กู้สูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 25 ปี

 • เพื่อการอุปโภคบริโภค
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)
 • เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ
 • เพื่อนำไปชำระหนี้จากสถาบันการเงินอื่น ที่มีสถานะบัญชีปกติ หรือ หนี้อื่นที่มีหลักฐานชัดเจน

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อธนาคารออมสิน 2565 (ไทรทองส่วนบุคคล)

 • เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี

สินเชื่อธนาคารออมสิน 2565 (ไทรทองส่วนบุคคล) วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 25 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://loanreg.gsb.or.th/Page/CustomerGeneral/LoanRegisterSaithong.aspx


3.สินเชื่อธนาคารออมสิน 2565 ( สวัสดิการบำเหน็จตกทอด )

สินเชื่อธนาคารออมสิน 2565 สวัสดิการ สำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำโดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน

หลักประกันสินเชื่อธนาคารออมสิน 2565 (สวัสดิการบำเหน็จตกทอด)

จำนวนเงินบำเหน็จตกทอดตามหนังสือรับรองสิทธิที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

• เป็นของผู้กู้

• เป็นหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักประกันการกู้เงินฉบับจริง

จำนวนเงินให้กู้สินเชื่อธนาคารออมสิน 2565 (สวัสดิการบำเหน็จตกทอด)

ดอกเบี้ย 4.00% ต่อปีตลอดอายุสัญญา

 • กู้ได้สูงสุด 100% ของบำเหน็จตกทอดที่ได้รับรองสิทธิ
 • ระยะเวลาสูงสุด 30 ปี
 • ฟรีค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อธนาคารออมสิน 2565 (สวัสดิการบำเหน็จตกทอด)

 • เป็นข้าราชการบำนาญ ที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จตกทอด ที่ออกให้โดยกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด หรือ เป็นลูกจ้างประจำ ที่ได้รับหนังสือรับรอง สิทธิบำเหน็จตกทอดของผู้รับบำเหน็จรายเดือนที่ออกให้โดยกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อธนาคารออมสิน 2565 (สวัสดิการบำเหน็จตกทอด) เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://loanreg.gsb.or.th/Page/ProductGeneric/LoanRegisterReward.aspx


4.สินเชื่อธนาคารออมสิน 2565 (ดอกเบี้ยบ้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ)

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อธนาคารออมสิน 2565 (ดอกเบี้ยบ้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ)

 • เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปี และต้องไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 • กรณีไม่มีคู่สมรส ผู้กู้ต้องมีกรรมสิทธิ์ในหลักประกันแต่เพียงผู้เดียว และไม่มีกรณีการกู้ร่วมกับบุคคลอื่น
 • กรณีมีคู่สมรส กรรมสิทธิ์ในหลักประกันจะต้องเป็นของผู้กู้และ/หรือ
 • คู่สมรสเท่านั้น โดยมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

–      คู่สมรสต้องเข้ามาเป็นผู้กู้ร่วมด้วย และไม่มีกรณีกู้ร่วมกับบุคคลอื่น

–      คู่สมรสต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้กู้ ยกเว้นอายุคู่สมรสต้องมีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปี

 • ต้องสามารถรับภาระค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการขอสินเชื่อกับธนาคารได้

หลักประกันสินเชื่อธนาคารออมสิน 2565 (ดอกเบี้ยบ้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ)

ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดซึ่งปลอดภาระหนี้เพียงแห่งเดียว โดยต้องเป็นที่อยู่อาศัยหลักของผู้กู้และคู่สมรส (ผู้กู้ร่วม) และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตลอดอายุสัญญากู้เงิน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1.     กรณีหลักประกันเป็นห้องชุด ต้องเป็นห้องชุดในอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด และต้องมีราคาประเมินไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านบาท

2.     ต้องตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ มีสภาพคล่องสูง อยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีสาธารณูปโภคที่จำเป็น มีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า – ออกได้สะดวก

3.     ทั้งนี้ หลักประกันต้องไม่เป็นที่อยู่อาศัยที่ตั้งอยู่บนที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา

อัตราสินเชื่อธนาคารออมสิน 2565 (ดอกเบี้ยบ้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ) เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.gsb.or.th/personals/reverse-mortgage/


5.สินเชื่อธนาคารออมสิน 2565 (ดอกเบี้ยบ้านสวัสดิการ “สู้ภัยโควิด”)

*จัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565

สินเชื่อธนาคารออมสิน 2565 (ดอกเบี้ยบ้านสวัสดิการ “สู้ภัยโควิด”) วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาท ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี

จุดเด่นผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนาคารออมสิน 2565 (ดอกเบี้ยบ้านสวัสดิการ “สู้ภัยโควิด”)

 • เพื่อการอุปโภคบริโภค หรือชำระหนี้สินเชื่ออื่นๆ
 • ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

หลักประกันสินเชื่อธนาคารออมสิน 2565 (ดอกเบี้ยบ้านสวัสดิการ “สู้ภัยโควิด”)

 • ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อธนาคารออมสิน 2565 (ดอกเบี้ยบ้านสวัสดิการ “สู้ภัยโควิด”)

 • เป็นบุคลากรในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ/องค์การมหาชน ที่หน่วยงานส่วนกลางมีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน)
 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 • ณ วันยื่นกู้ต้องไม่มีภาระสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ            (ธนาคารออมสิน)

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อธนาคารออมสิน 2565 (ดอกเบี้ยบ้านสวัสดิการ “สู้ภัยโควิด”)

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://loanreg.gsb.or.th/Page/GovermentDepartment/LoanRegisterCovid.aspx#interest-article


สำหรับผู้ที่สนใจสินเชื่อดอกเบี้ยบ้านธนาคารออมสิน (GSB) นอกจากสินเชื่อที่ร่วมกับมาตรการรัฐแล้ว ทางธนาคารยังมีผลิตภัณ์สินเชื่อบ้านอื่น ๆ ที่หลากหลายขึ้น อาทิ สินเชื่อเคหะสำหรับบุคคลทั่วไป ที่มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.60% และ สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ก็มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.45% สำหรับกรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตทั้ง 2 รูปแบบ และให้วงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

ขอนแก่น น่าอยู่  ได้รวบรวมข้อมูลอัตราดอกเบี้ยบ้าน อัพเดตอัตราดอกเบี้ยบ้าน ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2565 จากหลากหลายธนาคาร

ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยบ้าน 2565 แต่ละธนาคาร ได้แก่

กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" หา บ้าน ที่ดิน คอนโด หอพัก  ทั่วเมืองขอนแก่น
🏡🏡 ทั้ง บ้านมือ1 , มือ2 เพิ่มเติมได้ที่
⭕️ Website : www.NaYoo.co (ไม่มี m)‌‌
⭕️ Facebook : ขอนแก่นน่าอยู่‌‌
⭕️ YouTube : https://www.youtube.com/c/khonkaennayoo