ข้อมูล ณ วันที่อัพเดตจนถึง 31 มี.ค. 2565

สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ธนาคารกรุงเทพ เป็นสถาบันทางการเงินที่มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อ กู้บ้าน คอนโด และทางเลือกของอัตราดอกเบี้ยที่หลากหลายมากที่สุด โดยให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  70-100% ของมูลค่าหลักประกัน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ย 3 ปีต่ำที่สุดอยู่ที่ 2.70%  สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ 2565 ให้การกู้ซื้อบ้านในฝันเป็นเรื่องง่ายและเป็นจริงได้ ด้วย สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ 2565 อัตราดอกเบี้ยบ้านต่ำ หลากหลายรูปแบบจากสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านบัวหลวง สินเชื่อบ้านหรับลูกค้าทั่วไป สินเชื่อบ้านสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ สินเชื่อบ้านสำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูง สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ของ สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ 2565

1.สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ 2565 สินเชื่อบ้านบัวหลวง สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าทั่วไป

วงเงินการกู้ สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ 2565 (ดอกเบี้ยบ้าน)

 • วงเงินการกู้สินเชื่อบ้านสูงสูงสุด 70-100% ของมูลค่าหลักประกัน
 • หากราคาซื้อขายสูงเกินกว่า 10 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 80% ของมูลค่าหลักประกัน
 • วงเงินกู้เพิ่มเติมจากวงเงินสูงสุดเพื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์ และประกันอัคคีภัยระยะยาว

ระยะเวลา สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ 2565

 •  ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุผู้กู้สูงสุด 65 ปี
 • สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันไดหรือแบบคงที่

หลักประกันการกู้ สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ

 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย
 • หลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า

อัตราค่าธรรมเนียม สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ

 • คิดค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน 3,000 บาท (ไม่รวม VAT)
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

อัตรา สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ

คุณสมบัติผู้กู้คุณสมบัติผู้กู้ สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ

 • เป็นบุคคลธรรมดามีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีรายได้ประจำ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งต้องแสดงหลักฐานรายได้ที่ชัดเจน ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • มีประวัติทางการเงินที่ดีในข้อมูลของบริษัทเครดิต

2.สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ 2565 สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน สำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

เฉพาะกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ประกอบด้วย

 • กลุ่มวิชาชีพแพทย์
 • กลุ่มวิชาชีพผู้พิพากษาและอัยการ
 • กลุ่มวิชาชีพนักบิน (นักบินพาณิชย์)
 • กลุ่มวิชาชีพวิศวกร
 • ผู้ประกอบวิชาชีพข้างต้น มีรายได้รวมเดือนละตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป
 • มีประวัติทางการเงินที่ดีในข้อมูลของบริษัทเครดิตบูโร และไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย ทางจรรยาบรรณ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติม สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ 2565 : https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/My-Home/Home-Loan/Loans-for-Professionals

วงเงินการกู้สินเชื่อบ้าน สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ

 • วงเงินสูงสูงสุด 70-100% ของมูลค่าหลักประกัน

ระยะเวลา สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ

 • ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี(เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุผู้กู้สูงสุด 65 ปี
 • สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันไดหรือแบบคงที่

หลักประกันการกู้ สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ

 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย
 • หลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า

อัตราค่าธรรมเนียม สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ

 • ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกันและค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ 2565 กลุ่มวิชาชีพสำหรับแพทย์ 2.88%

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/My-Home/Home-Loan/-/media/ca30784440dd4c1db6310469e4892cce.ashx

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ 2565 กลุ่มวิชาชีพวิศวกร 3.03%

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/My-Home/Home-Loan/-/media/bda64c7c869341359b42ec8adc2bfc4f.ashx


3. สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ 2565 สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูง

วงเงินการกู้สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ

 • วงเงินสูงสูงสุด 70-100% ของมูลค่าหลักประกัน

ระยะเวลาสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ

 • ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี(เฉพาะพนักงาน สูงสุด 35 ปี) รวมอายุผู้กู้สูงสุด 65 ปี
 • สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันไดหรือแบบคงที่

หลักประกันการกู้สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ

 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย
 • หลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า

อัตราค่าธรรมเนียมดอกเบี้ย สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ

 •  ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกันและค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้กู้ สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ

เป็นพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปโดยมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

 • เป็นพนักงานที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ (Payroll)
 • เป็นพนักงานประจำที่ทำงานในองค์กรธุรกิจชั้นนำ ดังนี้

- องค์กรธุรกิจชั้นนำ (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสาขาธนาคารกรุงเทพ)

- ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- กิจการรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรที่แปรรูปจากรัฐวิสาหกิจ เช่น บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไปรษณีย์ไทย การไฟฟ้า   การประปา เป็นต้น

อัตราดอกเบี้ยบ้าน สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ 2565


4.สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ 2565 สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน สำหรับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ

วงเงินการกู้ สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ

 • วงเงินสูงสูงสุด 70-100% ของมูลค่าหลักประกัน

ระยะเวลา สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ

 • ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี(เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุผู้กู้สูงสุด 65 ปี
 • สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันไดหรือแบบคงที่

หลักประกันการกู้ สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ

 •  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย
 •  หลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า

อัตราค่าธรรมเนียม สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ

 ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกันและค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้กู้ สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ

ดำรงสมาชิกภาพบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ณ วันที่สมัคร สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ 2565 และมียอดเงินฝากทุกประเภทและ/หรือเงินลงทุนรวมเฉลี่ยและขณะขอสินเชื่อและเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท โดยคุณยังสามารถมอบสิทธิพิเศษนี้ให้คู่สมรสและทายาทโดยตรงได้ โดยที่คุณเป็นผู้กู้ร่วมหรือผู้ค้ำประกันสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ


5.สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ 2565 สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน เพื่อผู้มีบัญชีสินมัธยะทรัพย์ทวี

วงเงินการกู้ สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ

 • วงเงินสูงสูงสุด 70-100% ของมูลค่าหลักประกัน

ระยะเวลา สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ

 • ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี(เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุผู้กู้สูงสุด 65 ปี
 • สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันไดหรือแบบคงที่

หลักประกันการกู้ สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ

 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย

อัตราค่าธรรมเนียม สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ

·        ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกันและค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

·       ค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกันในอัตราพิเศษ

คุณสมบัติผู้กู้ สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ

ฝากเงินติดต่อกันตั้งแต่ 12 งวดขึ้นไปนับแต่วันที่เปิดบัญชี หรือ ยื่นคำขอสินเชื่อบ้านบัวหลวง สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ 2565 ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังเงินฝากครบกำหนด

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษา ข้อมูลอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ 2565 ให้การกู้ซื้อบ้านในฝันเป็นเรื่องง่ายและเป็นจริงได้ ด้วยสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ 2565 อัตราดอกเบี้ยบ้านต่ำ หลากหลายรูปแบบจากธนาคารกรุงเทพ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านบัวหลวง สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าทั่วไป สินเชื่อบ้านสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ สินเชื่อบ้านสำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูง สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ของ ธนาคารกรุงเทพ สำหรับ สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ 2565

ขอนแก่นน่าอยู่ ได้รวบรวมข้อมูลอัตราดอกเบี้ยบ้าน จากหลากหลายธนาคาร

ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยบ้านแต่ละธนาคาร ได้แก่

กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" หา บ้าน ที่ดิน คอนโด หอพัก ทั่วเมืองขอนแก่น
🏡🏡 ทั้ง บ้านมือ1 , มือ2 เพิ่มเติมได้ที่
⭕️ Website : www.NaYoo.co (ไม่มี m)‌‌
⭕️ Facebook : ขอนแก่นน่าอยู่‌‌
⭕️ YouTube : https://www.youtube.com/c/khonkaennayoo

หาที่อยู่ คิดถึง "ขอนแก่นน่าอยู่"

ใช้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย