ในการซื้อขายที่ดิน เอกสารสิทธิ์เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องตรวจสอบให้ดี เพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นได้อย่างถูกต้อง สำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก ส.ป.ก. 4-01 หรือใครที่กำลังครอบครองที่ดินนี้อยู่แล้วอยากทำความรู้จัก ส.ป.ก. 4-01 ให้มากขึ้น ตามไปอ่านบทความนี้กันได้เลยครับ

ส.ป.ก. 4-01 คืออะไร

ทำความรู้จัก ที่ดิน ส.ป.ก. 4-01

ในการทำความรู้จักที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ให้มากขึ้น ก่อนอื่นเรามาดูกันเลยครับว่า ส.ป.ก. 4-01 คืออะไร

ที่ดิน ส.ป.ก. หรือที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 คือ หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ออกตาม พ.ร.บ. ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกิน โดยมีหลักว่า ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินนั้นใช้ทำเกษตรกรรมได้อย่างเดียวเท่านั้น จะใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้

ย้อนกลับไปในช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ชาวไร่ชาวนา นักศึกษา นักการเมือง ได้มีการเดินขบวนเรียกร้องหลายครั้ง สาเหตุสำคัญมาจากปัญหาไม่มีที่ดินทำกินและการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน

รัฐบาลในสมัยนั้นซึ่งมีนายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี จึงได้แก้ปัญหาโดยจัดตั้งสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ขึ้น มีการปฏิรูปที่ดินและประกาศใช้พระราชบัญญัติการปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม เพื่อช่วยแก้ไขให้เกษตรกรมีที่ดินทำกิน

ภายใต้กฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก. ได้สนับสนุนเกษตรกรโดยมีเขตปฏิรูปที่ดินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1. ที่ดินของรัฐ เขตปฏิรูปที่ดินได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมสภาพ ที่สาธารณประโยชน์ที่ราษฎรเลิกใช้ร่วมกัน ที่สาธารณสมบัติแผ่นดิน และที่รกร้างว่างเปล่าที่อยู่นอกเขตป่าไม้ถาวร โดย ส.ป.ก. จะทำการสำรวจที่ดิน เพื่อนำมาจัดให้เกษตรกรเช่าหรือเช่าซื้อ หรือเข้าทำประโยชน์
 2. ที่ดินของเอกชน ส.ป.ก.จะนำที่ดินที่จัดซื้อหรือเวนคืนในเขตปฏิรูปที่ดินมาจัดสรรกับเกษตรกร หรือผู้ไม่มีที่ทำกิน หรือผู้มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพที่ได้ยื่นคำร้องไว้ ซึ่งเกษตรกรจะต้องเช่า หรือเช่าซื้อจาก ส.ป.ก.

เกษตรกรที่ยื่นคำร้องไว้และมีสิทธิได้รับ ส.ป.ก. 4-01 จะได้รับหนังสือรับมอบที่ดิน (ส.ป.ก.4-28) และหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) จากส.ป.ก.ไว้เป็นหลักฐานแสดงการได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก.

ซึ่งจำนวนที่ดิน ส.ป.ก.ที่จะได้รับจะแบ่งออกเป็นที่ดินไม่เกิน 50 ไร่ สำหรับเกษตรกรที่ใช้เพื่อประกอบเกษตรกรรมและที่ดินไม่เกิน 100 ไร่ สำหรับเกษตรกรที่ใช้เพื่อประกอบเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ใหญ่ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศ

สำหรับใครที่สนใจอยากอ่านความรู้เกี่ยวกับการขายฝากที่ดิน สามารถตามไปอ่านได้ที่ มาทำความรู้จักการขายฝากที่ดินกันดีกว่า กันได้เลยครับ

ส.ป.ก. 4-01 ซื้อขายได้มั้ย

ที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ซื้อขายได้มั้ย

ส.ป.ก. 4-01 สามารถซื้อขายได้มั้ย? เป็นอีกหนึ่งคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับ ส.ป.ก. 4-01 ที่หลายคนสงสัย น่าอยู่จึงขอตอบทุกคนเลยว่า ส.ป.ก. 4-01 ไม่สามารถซื้อขายได้นะครับ ยกเว้นแต่เป็นการโอนมรดกตกทอด โอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก.

ตามที่พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 39 ระบุไว้ว่า “ ที่ดินที่บุคคลได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะทำการ แบ่งแยก หรือโอนสิทธิในที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นมิได้ เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก. เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง”

ดังนั้นถ้ามีใครมาเสนอขายที่ดินให้กับเรา เราควรตรวจสอบให้ดีว่าที่ดินนั้นมีเอกสารสิทธิ์ประเภทใด สามารถซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เพื่อไม่ให้เราถูกโกงหรือถูกเอาเปรียบนั่นเอง

สำหรับใครที่อยากศึกษาเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ที่ดิน สามารถตามไปอ่านได้ที่ เรื่องน่ารู้ชวนคิด เอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดิน

ผู้มีสิทธิได้รับ ส.ป.ก. 4-01

อ่านมาถึงตรงนี้หลายคนคงสงสัยว่า ใครบ้างที่จะมีสิทธิได้รับ ส.ป.ก. 4-01 ซึ่งตามกฎหมายได้ระบุ ผู้มีสิทธิได้รับการจัดที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 โดยมีด้วยกัน 3 ประเภท คือ

 1. เกษตรกร
 • ผู้ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และต้องไม่มีที่ดินทำมาหากินเป็นของตนเอง หรือมีเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ
 • ผู้ที่จะประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ ผู้ยากจน มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/คน/ปี หรือจบการศึกษาทางเกษตรกรรม ไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า หรือเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และต้องไม่มีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นของตนเอง และไม่มีอาชีพอื่นที่มีรายได้ประจำเพียงพอแก่การยังชีพอยู่แล้ว

2. สถาบันเกษตรกร

 • กลุ่มเกษตรกร
 • สหกรณ์การเกษตร
 • ชุมชนสหกรณ์การเกษตรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

3. ผู้ประกอบกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม

 • กิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ เช่น ฝาย คลอง สระน้ำ ประปา ไฟฟ้า
 • กิจการอื่นๆที่เป็นการสนับสนุนและเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน เช่น ไซโล ยุ้งฉาง
 • กิจการนำทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตามกฎหมายอื่น ๆ เช่น การทำเหมืองแร่ ขุดดินลูกรัง ระเบิดย่อยหิน

นอกจากนี้ผู้มีสิทธิได้รับ ส.ป.ก. 4-01 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. บรรลุนิติภาวะ หรือเป็นหัวหน้าครอบครัว
 3. มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์สุจริต
 4. มีร่างกายสมบูรณ์ ขยันขันแข็ง และสามารถประกอบอาชีพเกษตรได้
 5. ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองหรือมีที่ดินเพียงเล็กน้อย ไม่เพียงพอ
 6. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 7. เป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและเงื่อนไขของ ส.ป.ก.

สิทธิ ส.ป.ก. 4-01จะหมดไปเมื่อไหร่

ถึงแม้เกษตรกรจะได้มีสิทธิได้รับ ส.ป.ก. 4-01 มา แต่สิทธินั้นก็สามารถหมดไปได้เช่นกัน ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 • เกษตรกรที่มีสิทธิได้รับ ส.ป.ก. 4-01 ตายหรือสละสิทธิ์
 • เกษตรกรที่มีสิทธิได้รับ ส.ป.ก. 4-01 โอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ การเช่าให้ผู้อื่น
 • เกษตรกรที่มีสิทธิได้รับ ส.ป.ก. 4-01 ขาดคุณสมบัติที่กำหนดไว้
 • เกษตรกรจะได้มีสิทธิได้รับ ส.ป.ก. 4-01 ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์

ขั้นตอนการจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. 4-01

ขั้นตอนการจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. 4-01

ถ้ามีคุณสมบัติตามที่กล่าวไปข้างต้น สามารถยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ที่ดิน ส.ป.ก.ได้ที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จังหวัด พร้อมเตรียมเอกสารได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน และหลักฐานการมีที่ดิน (ถ้ามี) ซึ่งขั้นตอนการจัดที่ดินของ ส.ป.ก. มีดังนี้

 1. (ส.ป.ก.) จังหวัด ออกประกาศให้เกษตรกรยื่นคำร้อง
 2. เกษตรกรยื่นคำร้องขอเข้าประโยชน์
 3. (ส.ป.ก.) จังหวัด จัดทำบัญชีคัดเลือกเกษตรกร
 4. (ส.ป.ก.) จังหวัด นำเสนอปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 5. (ส.ป.ก.) จังหวัด ประกาศผลการคัดเลือก และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก.แก่ผู้ได้รับสิทธิ ส.ป.ก. 4-01

เงื่อนไขที่ต้องทำเมื่อได้รับที่ดิน ส.ป.ก. 4-01

เงื่อนไขที่เราต้องทำ เมื่อได้รับที่ดิน ส.ป.ก. 4-01

เมื่อเกษตรกรได้รับสิทธิอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 แล้ว ก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและเงื่อนไขของ ส.ป.ก. ซึ่งเงื่อนไขที่ต้องทำเมื่อที่ได้รับที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 มีดังนี้

 1. ต้องใช้ประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. เพื่อการเกษตรเท่านั้น ห้ามขาย ห้ามให้เช่า
 2. ขุดบ่อได้ไม่เกิน 5% ของที่ดิน และไม่นำดินที่ขุดออกจากแปลง
 3. ดูแลรักษาหมุดหลักเขตที่ดินไม่ให้ชำรุดเสียหาย
 4. ไม่เปลี่ยนแปลงสภาพที่ดิน จนทำให้ไม่เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรม
 5. สร้างบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างได้ตามสมควร
 6. ไม่สร้างความเสียหายต่อการทำประโยชน์ในที่ดินของเกษตรอื่น
 7. ยินยอมทำสัญญาและปฏิบัติตามข้อสัญญาที่ทำกับส.ป.ก.

บทสรุป

จบกันไปแล้วกับการทำความรู้จักที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และมีความเข้าใจใน ส.ป.ก. 4-01 มากขึ้นนะครับ อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ทุกคนอย่าลืมศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ก่อนทำธุรกรรมใด ๆ ด้วยนะครับ

สำหรับใครที่กำลังมองหาซื้อที่ดินขอนแก่นอยู่ สามารถเข้ามาเลือกชมประกาศซื้อขายที่ดินขอนแก่นได้ที่เว็บไซต์ขอนแก่นน่าอยู่ แหล่งรวมประกาศขายที่ดินสวย ๆ ทำเลฮิตในขอนแก่นกว่า 400 แห่ง และยังมีสาระน่ารู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินที่น่าสนใจมาให้ทุกคนได้อ่านกันอีกด้วย

หรือใครที่กำลังอยากขายที่ดินแต่ยังขายไม่ได้ซักที ก็สามารถเข้ามาลงประกาศขายในเว็บไซต์น่าอยู่ได้เช่นกัน ประกาศฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่จำกัด โดยสามารถเข้าดูวิธีลงประกาศขายที่ดินได้ที่นี่เลยครับ

อ้างอิง

กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" เพื่อ หาบ้านมือ 1, หาคอนโด, บ้านมือ 2, ที่ดิน รวมถึงหาเช่า/หอพักทั่วเมืองขอนแก่นเพิ่มเติมได้ที่บนเว็บไซต์