ในวันนี้น้องน่าอยู่มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับสินทรัพย์มาฝากทุกคนกันครับ หลายคนอาจเคยได้ยินคำว่าสินทรัพย์มาผ่าน ๆ แต่ไม่แน่ใจว่าคืออะไรและสินทรัพย์หมุนเวียนกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่างกันอย่างไร ตามน้องน่าอยู่ไปหาคำตอบกันเลยครับ

สินทรัพย์คืออะไร

สินทรัพย์คืออะไร

ก่อนอื่นเราไปดูกันเลยครับว่าสินทรัพย์คืออะไร สินทรัพย์ คือ ทรัพยากรที่มีมูลค่าของบุคคลหรือกิจการ มีสิทธิในการครอบครองและมีประโยชน์ในอนาคต สินทรัพย์เป็นได้ทั้งมีรูปร่างจับต้องได้และจับต้องไม่ได้

 • สินทรัพย์ที่จับต้องได้ มีตัวตนรูปร่างชัดเจน เช่น บ้าน ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร รถยนต์ อุปกรณ์ต่างๆ
 • สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ไม่มีตัวตน เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สัมปทาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องหมายการค้า

สินทรัพย์ ต่างจากทรัพย์สินอย่างไร

สินทรัพย์ ต่างจากทรัพย์สินอย่างไร

เมื่อรู้ความหมายของสินทรัพย์ไปแล้ว บางคนอาจสงสัยว่าสินทรัพย์มีความหมายเหมือนกับทรัพย์สินรึเปล่า? คำตอบคือ ทั้งสองคำนี้นั้นมีความหมายเดียวกัน ซึ่งหมายถึงสิ่งของมีค่าต่าง ๆ ที่มีไว้ในครอบครองนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็น บ้าน คอนโด ที่ดิน รถยนต์ โทรทัศน์ ตู้เย็น เงินสด ทองคำ ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิต่าง ๆ

คำว่า ทรัพย์สิน มักถูกใช้โดยทั่วไปและใช้ในวงการกฎหมาย ส่วน สินทรัพย์ มักใช้ในวงการบัญชีและการเงิน และคำว่าสินทรัพย์ยังมีความหมายที่กว้างกว่า โดยครอบคลุมไปถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตด้วย เช่น น้องน่าอยู่ไปซื้อรถยนต์มาเพื่อส่งของในกิจการร้านอาหาร มีการผ่อนชำระเป็นงวด ๆ และน้องน่าอยู่สามารถนำรถยนต์นั้นไปใช้ประโยชน์ได้เลย แม้ยังผ่อนชำระไม่ครบทุกงวดและยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์คันนั้น ในทางกฎหมาย รถยนต์คันนั้นเลยยังไม่เป็นทรัพย์สิน แต่ในทางบัญชี รถยนต์คันนั้นถือว่าเป็นสินทรัพย์ของกิจการเรียบร้อยแล้ว

สินทรัพย์หมุนเวียน คืออะไร

สินทรัพย์หมุนเวียน คืออะไร

อ่านถึงตรงนี้ทุกคนคงมีความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์กันแล้วใช่มั้ยครับ ซึ่งสินทรัพย์แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ สินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ก่อนอื่นเราไปดูกันก่อนเลยครับว่า  สินทรัพย์หมุนเวียน คืออะไร

สินทรัพย์หมุนเวียน คือ สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยสินทรัพย์หมุนเวียน แบ่งออกได้เป็น 10 ประเภท ดังนี้ครับ

 • เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร: เงินสดในมือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินในประเทศหรือต่างประเทศ เงินทุกรูปแบบ ทั้งธนบัตร เหรียญ เช็คที่ถึงกำหนดชำระถึงแม้จะยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน หรือเงินที่ฝากเอาไว้กับธนาคาร
 • รายการเทียบเท่าเงินสด: เงินลงทุนระยะสั้น มีสภาพคล่องสูง พร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดและและมีความเสี่ยงต่ำที่จะทำให้มูลค่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยมีวันครบกำหนดใน 3 เดือน หรือน้อยกว่านั้น เช่น ตั๋วเงินประเภทเผื่อเรียก
 • เงินลงทุนชั่วคราว: เงินลงทุนที่ตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี เพื่อหาผลกำไรระยะสั้นจากการลงทุน เช่น หุ้น พันธบัตรรัฐบาล ทองคำ
 • ลูกหนี้การค้า: เงินสดที่จะได้จากลูกหนี้จากการขายสินค้าหรือบริการเมื่อถึงกำหนดชำระตามที่ได้ตกลงกันไว้
 • ลูกหนี้อื่น: ลูกหนี้อื่นๆ ที่ไม่ใช่ลูกหนี้การค้า
 • ตั๋วรับเงิน: ตั๋วรับเงินสัญญาที่จะได้รับเงิน มักได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการ โดยถูกจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีกำหนดระยะเวลาชำระเงินไม่เกิน 1 ปี อย่างชัดเจน
 • เงินให้กู้ยืมระยะสั้น: เงินที่ให้ผู้อื่นกู้ยืม โดยจะต้องมีการกำหนดระยะเวลาการใช้คืนไม่เกิน 1 ปี
 • สินค้าคงเหลือ: สินทรัพย์ในกิจการที่มีไว้เพื่อขาย รวมถึงสินทรัพย์ที่กำลังอยู่ในกระบวนการผลิต วัสดุหรือวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต ก็ถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเช่นกัน
 • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า: ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายออกไปก่อน เพื่อได้รับประโยชน์หรือสินค้าในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น ค่าเบี้ยประกัน ค่าเช่าสำนักงาน ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า เป็นต้น
 • รายได้ค้างรับ: เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นแล้ว ได้รับเงินแน่นอน แต่กิจการยังไม่ได้รับชำระเงินในตอนนี้

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คืออะไร

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คืออะไร

เมื่อทำความรู้จักสินทรัพย์หมุนเวียน 10 ชนิด กันไปแล้ว น้องน่าอยู่แอบใบ้ว่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็มีความหมายตรงข้ามสินทรัพย์หมุนเวียนนั่นเอง แต่จะมีรายละเอียดยังไงบ้าง เราไปดูกันต่อเลยครับ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คือ สินทรัพย์ที่ไม่มีสภาพคล่อง เป็นสินทรัพย์ที่มีการครอบครองและใช้ประโยชน์ในระยะยาว โดยมีระยะเวลานานกว่า 1 ปี และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว แต่สามารถตีมูลค่าได้ โดยสามารถแบ่งประเภทย่อยได้ ดังนี้

 • ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์: สินทรัพย์เหล่านี้ เป็นสินทรัพย์ที่เจ้าของมักครอบครองและใช้ประโยชน์ในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นที่ดินที่เจ้าของสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป อาคาร ที่มักมีอายุการใช้งานยาวนานประมาณ 20-40 ปี และอุปกรณ์ เช่น รถยนต์ เครื่องจักร มักมีอายุการใช้มากกว่า 1 ปี จึงจัดว่าเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนั่นเองครับ
 • เงินลงทุนระยะยาว: เงินลงทุนที่เราตั้งใจจะถือไว้มากกว่า 1 ปีขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ตราสารหนี้ระยะยาว
 • สินทรัพย์ไม่มีตัวตน: สินทรัพย์ไม่สามารถจับต้องได้ แต่สามารถให้ประโยชน์ได้ และมีอายุมากกว่า 1 ปี  เช่น เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สัญญาเช่าระยะยาว เป็นต้น

ประโยชน์ของสินทรัพย์

ประโยชน์ของสินทรัพย์

เมื่อเราทำความรู้จักสินทรัพย์ทั้ง 2 ประเภทเรียบร้อยแล้ว ต่อมาเราไปดูกันเลยครับว่าสินทรัพย์มีประโยชน์ยังไงบ้าง

สินทรัพย์แสดงถึงความสามารถทางการเงิน ใครที่มีแพลนจะขอสินเชื่อ สินทรัพย์ที่เรามีจะแสดงถึงความสามารถทางการเงินและสภาพคล่องทางการเงินของเรา ธนาคารมักจะพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อจากรายได้และสินทรัพย์ที่เรามี เช่น หากน้องน่าอยู่จะยื่นขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน ธนาคารก็จะพิจารณาว่ารายได้ของน้องน่าอยู่เป็นเท่าไหร่และสินทรัพย์ที่น้องน่าอยู่นำมายื่นกู้มีมูลค่าเท่าไหร่ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพิจารณาสินเชื่อและวงเงินกู้ที่น้องน่าอยู่จะได้รับนั่นเองครับ

สำหรับใครที่อยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อบ้านแลกเงิน สามารถตามไปอ่านได้ที่ สินเชื่อบ้านแลกเงินคืออะไร? พร้อมรวมรายละเอียดจากธนาคารต่าง ๆ กันได้เลยครับ

รู้หรือไม่ ? หนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียนคืออะไร

ก่อนจากกันไปน้องน่าอยู่ก็มีเกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียนมาฝากทุกคนด้วยครับ

หนี้สินหมุนเวียน คือ  หนี้สินระยะสั้น เป็นหนี้สินที่มีกำหนดเวลาชำระคืนที่ชัดเจน คือ ภายใน 1 ปี เช่น การเงินกู้ระยะสั้นจากธนาคาร

หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ หนี้สินระยะยาว เป็นหนี้สินที่มีระยะเวลาการชำระหนี้มากกว่า 1 ปีขึ้นไป เช่น กู้ยืมเพื่อสร้างโรงงานหรือซื้อเครื่องจักร ซึ่งมีระยะเวลาการชำระหนี้มากกว่า 1 ปีขึ้นไป

บทสรุป

จบกันไปแล้วกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ที่น้องน่าอยู่นำมาฝากทุกคนกัน จะเห็นได้ว่าสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีความแตกต่างกันตรงระยะเวลาเปลี่ยนเป็นเงินสดนั่นเองครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังศึกษาความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์จะมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับ อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ทุกคนอย่าลืมศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามผู้เชี่ยวชาญก่อนทำธุรกรรมใด ๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์กันด้วยนะครับ

สำหรับใครที่กำลังมองหาซื้อบ้านเดี่ยวอยู่ สามารถเข้ามาเลือกชม โครงการบ้านใหม่พร้อมอยู่ ได้ที่เว็บไซต์น่าอยู่ แหล่งรวมประกาศขายบ้านเดี่ยว โครงการบ้านจัดสรร แนะนำโครงการใหม่พร้อมอยู่ทุกทำเล ที่มาพร้อมกับดีไซน์ สไตล์บ้านที่หลากหลาย ตอบโจทย์การใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ที่คุณชอบ มีให้เลือกกว่า 1,200 โครงการและยังมีสาระน่ารู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการบ้านที่น่าสนใจมาให้ทุกคนได้อ่านกันอีกด้วย

บทความแนะนำ

อ้างอิง

กดติดตาม "น่าอยู่" เพื่อ หาบ้านมือ 1, หาคอนโด, บ้านมือ 2, ที่ดิน รวมถึงหาเช่า/หอพักทั่วประเทศเพิ่มเติมได้ที่บนเว็บไซต์