นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จัดทําขึ้นเพื่ออธิบายให้ท่านทราบถึงแนวทางปฏิบัติของ
บริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และเหตุผลในการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 1. บริษัทฯ
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้บังคับกับข้อมูล ส่วนของบุคคลธรรมดาและเก็บรวบรวมโดย ที่ร่วม กิจกรรมภายใต้โครงการ “โปรน่าอยู่เฟส 4” (เรียกว่า "บริษัทฯ") บริษัทฯ พัฒนา และปรับปรุงการคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล โดยพิจารณาตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล") รวมถึงกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่มีผล ใช้บังคับเป็นการทั่วไปในปัจจุบัน เมื่อได้รับคำถามหรือข้อกังวลของท่าน บริษัทฯ จะติดต่อท่านภายในเวลาอันสมควรเพื่อตอบคำถามหรือ ข้อกังวลของท่านในบางกรณี บริษัทอาจต้องขอข้อมูล เพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน
 2. ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร
  ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่ง ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวม
  บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
  • ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ
  • ข้อมูลติดต่อ เช่น จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์มือถือ รวมรหัสประเทศ
  • ข้อมูล และพฤติกรรมการใช้บริการผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
  • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่านในการใช้บริการของบริษัทฯ รวมถึงที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ ข้อมูล เกี่ยวกับรุ่น และการตั้งค่าอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายที่ใช้
  • ข้อมูลในการวิเคราะห์การใช้บริการ เพื่อการตรวจ สอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน รวมถึง ข้อมูลที่บันทึกในระบบรักษาความปลอดภัย เช่น ข้อมูล โทรทัศน์วงจรปิด (กล้องวงจรปิด) ข้อมูลการบันทึก ภาพ และเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือสื่ออื่น เป็นต้น
  • ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับบริษัทฯ ในการปฏิบัติตาม กฎหมาย คำขอตามกฎหมายของหน่วยงานบังคับ ใช้ กฎหมาย และ/หรือคำสั่งศาล รวมถึงเพื่อการใช้สิทธิ เรียกร้องทางกฎหมายของบริษัทฯ
  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลชีวภาพ ซึ่งรวมถึงข้อมูลภาพจำลองใบหน้า (Facial Recognition Data) หรือข้อมูลอื่นใดที่มีลักษณะ เดียวกัน เพื่อการสมัครบริการเฉพาะที่จำเป็นต้อง พิสูจน์ และยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น บริการโมบายล์ไอดี เป็นต้น
 4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่อง ทางดังนี้
  • บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดย บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการต่างๆ
  • รวมถึงขั้นตอนการสมัครใช้บริการ หรือขั้นตอนการยื่น คําร้องขอใช้สิทธิต่างๆ กับบริษัทฯ
  • จากการใช้บริการ รวมถึงการใช้เครือข่าย โทรคมนาคม หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ จอง บริษัทฯ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านใช้ วัน เวลา ระยะเวลาในการใช้ รวมถึงตำแหน่งที่อยู่ของ ท่านเมื่อใช้ บริการ
  •การติดต่อกับพนักงานหรือตัวแทนของบริษัทฯ ณ อาคารสำนักงาน ศูนย์บริการขาย และให้บริการ ของบริษัทฯ รวมถึงผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
  • เก็บจากข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่าน Browser's cookies ของท่าน
 5. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทฯ เก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  •เพื่อการให้บริการตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทําสัญญานั้น
  • เพื่อแจ้ง และนําเสนอสิทธิประโยชน์ ข้อมูล ข่าวสาร รายการส่งเสริมการขาย และข้อเสนอต่างๆ ของบริษัทฯ
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ และวางแผนการตลาด กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ
  • เพื่อความปลอดภัย หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของบุคคล
  • เพื่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามกฎหมาย และ/ หรือมีเหตุจําเป็นอื่นใดเพื่อประโยชน์อันชอบด้วย กฎหมายของบริษัทฯ
  • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายให้อำนาจในการ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  • เพื่อการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนของผู้สมัคร เพื่อ สมัครลงทะเบียน และเข้าใช้บริการ เพื่อให้บริการหลังการขาย ให้บริการตามที่ท่านร้องขอ ตอบข้อสงสัย สนับสนุนการใช้งาน ให้ข้อมูล รับ เรื่องร้องเรียน ชดเชยค่าเสียหาย และแก้ไขปัญหา และอุปสรรคต่างๆ เพื่อทําความเข้าใจความต้องการ และความพึงพอใจ ของท่าน
  • เพื่อการแจ้งข้อมูล ข่าวสารจากหน่วยงานกำกับดูแล และภาครัฐ
  • เพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และเครือข่าย การให้บริการของบริษัทฯ รวมถึงตรวจสอบ ระบบ และกิจกรรมของผู้ใช้บริการ เพื่อติดตามกิจกรรมที่เป็นอันตรายใดๆ ต่อท่าน ผู้อื่น และ บริษัทฯ
  • เพื่อการรักษาความปลอดภัยของสถานประกอบการ และสาขาของบริษัทฯ อาคารสำนักงาน ศูนย์บริการจาย และให้บริการของบริษัทฯ เช่น การติดตั้งกล้อง วงจรปิดเพื่อความปลอดภัย และ ป้องกันอาชญากรรม
 6. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูล ส่วนบุคคลแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม วัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ และจะประมวลผลข้อมูลส่วน บุคคลของท่านเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทําได้ เท่านั้น กล่าวคืออยู่บนฐานทางกฎหมายในการ ประมวลผลข้อมูล ทั้งนี้บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคล และข้อมูลใด ๆ อันเกี่ยวกับการใช้บริการของ ท่าน หรือข้อมูลอื่นใดที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ดังที่ อธิบายไว้ในข้อ 3 ข้างต้นให้แก่บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงบริษัท ในเครือ หน่วยงานรัฐ และหน่วยงาน ราชการตามกฎหมาย ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และผู้ให้บริการด้านการทำธุรกรรม ผู้ให้บริการสนับสนุนลูกค้า ผู้ให้บริการจัดการด้านการตลาด และการโฆษณา ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ ทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางกฎหมาย รวมถึงนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นใดที่บริษัทฯ และ/หรือท่านเป็นคู่สัญญา หรือมีนิติสัมพันธ์ตามกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจําเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วย งานกำกับดูแลเพื่อตรวจสอบ และอาจใช้ผลการตรวจ สอบข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันการฉ้อโกง และบริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลหรือนิติบุคคลภาย นอกบริษัทฯ อาจขายหรือโอนธุรกิจหรือสินทรัพย์บาง ส่วนของบริษัทฯ ให้ หรือในทางกลับกันบริษัทฯ อาจมี แผนเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคล ภายนอก ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของบริษัทฯ ในส่วนที่มีการจำหน่ายไป ได้มาหรือควบรวมกับ บริษัทอื่น (แล้วแต่กรณี) อาจมีการใช้ข้อมูลของท่านใน ลักษณะเดียวกับที่อธิบายไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูล
  ส่วนบุคคลนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ว่าจ้างผู้อื่นให้ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวล ผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯจะดำเนินการตรวจสอบ มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจัดให้มีการลง นามในข้อตกลงเพื่อควบคุม และคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลให้เหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย กําหนด
 7. การเก็บรักษา และระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทฯ มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และ ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดัง ต่อไปนี้ลักษณะการเก็บ : จัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Softcopy) โดยมีมาตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยที่มี ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึงใช้เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลโดย ปราศจากอำนาจ หรือโดยมิชอบ
  • บริษัทฯ มีขั้นตอนในการจัดการกับการละเมิดข้อมูล ส่วนบุคคลที่น่าสงสัย ในกรณีที่มีการร้องเรียน เกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และข้อมูลรั่วไหล หน่วยงานรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบทันทีเพื่อคลี่คลายข้อร้องเรียน
  • ระยะเวลาจัดเก็บ : บริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือภายในระยะเวลาที่มีสัญญา หรือนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายระหว่างท่าน และบริษัทฯหรือภายในระยะเวลา การใช้สิทธิเรียกร้องตาม กฎหมายของคู่สัญญา
  • เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บหรือบริษัทฯไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้วบริษัทฯจะดำเนินการลบ หรือทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ภายในระยะเวลาอันควร
 8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล ดังนี้
  -สิทธิในการให้ความยินยอม และถอนความยินยอม (Right to consent and withdraw consent)
  • ในกรณีที่เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอมท่านมีสิทธิในการให้ความยินยอม แก่บริษัทฯเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ซึ่งได้แจ้งไว้เป็นการเฉพาะ
  • เมื่อท่านให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการประมวล ผลข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ท่านมีสิทธิถอนความ ยินยอม เมื่อใดก็ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อจำกัดสิทธิตาม กฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับสัญญาที่ให้ ประโยชน์แก่ท่าน
  ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมในการประมวล ผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับ บริษัทฯ ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท หากการถอนความยินยอมของท่านทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ หรือให้บริการ บางอย่างให้ แก่ท่านได้ บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบถึงผลกระทบจาก การถอนความยินยอมสิทธิในการขอเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้บริษัทฯทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าวให้ แก่ท่านสิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability) ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯโอนข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูล ส่วนบุคคลรายอื่นหรือตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้ ทั้งนี้สิทธิในการขอให้โอนนี้ใช้เฉพาะกรณีของข้อมูล ส่วนบุคคลที่ท่านส่งมอบให้แก่บริษัทฯ และการเก็บรวบรวมใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดัง กล่าวได้กระทําโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการเก็บรวบรวมใช้ และ/หรือ เปิดเผยเพื่อให้สามารถปฏิบัติ ตามภาระข้อผูกพันภายใต้สัญญาได้เท่านั้น
  สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)
  • ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคล จองท่านด้วยเหตุบางประการใดสิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing)
  • ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วน บุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification)
  • ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ สมบูรณ์ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง
  • ในกรณีที่ท่านขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่บริษัทฯพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นต้องยืนยันตัวตนท่านเพิ่มเติมบริษัทฯ จะขอเอกสารและ/หรือข้อมูล เพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อยื่นคำร้องขอใช้สิทธิข้างต้นตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 1 หรือตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ท่านไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการใช้สิทธิของท่าน แต่ทั้งนี้อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามแต่กรณีหากพบว่าคำขอของท่านไม่มีมูล ซ้ำซาก หรือมีจำนวนมากเกินจําเป็น อนึ่ง บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธคำร้องขอที่เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต คำร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล คําร้องขอที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติใว้ และ/หรือค่าร้องจอที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธคำร้องขอของท่านตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
 9. ในกรณีที่ท่านปฏิเสธไม่ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทฯมีความจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายหรือเพื่อการเข้าทำสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทฯ หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้นอกเหนือจากกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาและการปฏิบัติตามกฎหมายแล้วในบางกรณีบริษัทฯอาจมีการขอความยินยอมจาก ท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5 เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด และ/หรือ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท่านได้อย่างเหมาะสม
 10. กิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด
  ในระหว่างการใช้บริการบริษัทฯ จะส่งข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด ที่ท่านอาจมีความสนใจ โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมใน การรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ตามช่องทางที่บริษัทฯกําหนด
 11. นโยบายคุกกี้ (Cookies)
  ในระหว่างการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึก ไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบาย ความหมายของคุกกี้ การทำงาน วัตถุประสงค์ของคุกกี้ และวิธีการลบคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ ถือว่าท่านได้อนุญาตให้บริษัทฯ ใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดัง ต่อไปนี้
  คุกกี้คืออะไร
  Cookies คือ Text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่ เว็บไซต์ของ
  บริษัทฯ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล Log การใช้งาน อินเทอร์เน็ตหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้ จาก https://www.allaboutcookies.org บริษัทใช้ Cookies อย่างไร บริษัทฯจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้ เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และบริษัทฯจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของบริษัทฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้ งานบริการของบริษัทฯทางอินเทอร์เน็ต โดยจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  • เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่ายรวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • เพื่อให้ท่านสามารถ Sign in บัญชีของท่านในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง
  • เพื่อปกป้องท่านจากการฉ้อโกง และปรับปรุงความ ปลอดภัย
  • เพื่อวิเคราะห์ว่าผลิตภัณฑ์บริการและข้อเสนอใดจองบ ริษัทฯ ที่อาจเกี่ยวข้องกับท่าน
  • เพื่อปรับปรุงการตลาดที่ท่านเห็นบนสื่อสังคม ออนไลน์ แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์อื่น ๆท่านสามารถปฏิเสธการรวบรวมข้อมูลผ่านคุกกี้ได้ ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน ทั้งนี้ การตั้งค่าดังกล่าวอาจลดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันลง
 12. ผู้เยาว์
  ด้วยลักษณะของบริการรวมถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ในกรณีดังกล่าวนั้น บริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์
 13. การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์
  เดิมบริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่ ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ก่อน วันที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับต่อ ไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม โดยหากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทฯเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ต่อไปภายหลัง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้ บังคับแล้ว ท่านสามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้ ตามช่องทางที่บริษัทฯจะได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป
 14. มาตรการเชิงลงโทษ
  กรณีมีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนต่อนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่มีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้โดยพนักงาน คู่ค้า หรือพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทฯจะพิจารณาใช้ มาตรการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และ/ หรือ ใช้สิทธิดำเนินการทางกฎหมายในแต่ละกรณีตาม ความเหมาะสม
 15. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้เฉพาะ สําหรับการให้บริการของบริษัทฯ และการใช้งาน เว็บไซต์ของบริษัทฯเท่านั้น หากท่านได้เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัทฯก็ตาม ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นๆ แยกต่างหากจากของบริษัทฯ
 16. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทฯอาจพิจารณาทบทวนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีการแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว บริษัทฯจะดำเนินการแจ้งและประกาศนโยบายฉบับปัจจุบันให้ท่านทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 และ มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นไป
  ในกรณีที่ท่านมีข้อซักถามเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลกรุณาติดต่อ สถานที่ติดต่อ : บริษัท น่าอยู่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  82 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40250
  อีเมล : info.nayoo@gmail.com
  หมายเลขโทรศัพท์ : 061-635-8542

  ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับ ข้อกําหนดนโยบายความ เป็นส่วนตัวและกติกาเงื่อนไขของกิจกรรมนี้