บริษัท น่าอยู่ คอร์ปอเรชั่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ความสนใจในการกิจกรรมและการบริการของเรา บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อใช้บังคับกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งใช้บริการ ทำธุรกรรม หรือร่วมกิจกรรมใดๆ โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการในเครือของบริษัท ได้แก่ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย (Social Media) และช่องทางอื่นๆ ในอนาคต โดยมีหลักเกณฑ์ กลไก มาตรการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยท่านสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา หรือช่องทางอื่นๆในแพลตฟอร์มภายใต้ชื่อ น่าอยู่  นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บ

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้กรอกเข้ามา โดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขตและใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดต้องถูกให้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแล้ว โดยในการเก็บนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลรับรู้ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของบริษัท บริษัทอาจมีการเก็บข้อมูลเพิ่มหลังจากที่ท่านได้มีการทำธุรกรรม ทั้งในรูปแบบบุคคลและนิติบุคคลเพื่อสนับสนุนการใช้งานและประสบการณ์ของท่านให้ดีที่สุด


           2. วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย

เราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามหลักการการรักษาความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล


           3. เหตุใดบริษัทจึงเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
           บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เพื่อ วัตถุประสงค์ต่อไปนี้
           3.1 วัตถุประสงค์ที่อาศัยความยินยอมของท่าน
           บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่าน ตามที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตน
(เช่น ศาสนา) เพื่อวัตถุประสงค์ในการ พิสูจน์และยืนยันตัวตน หากบริษัทอาศัยความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมของท่านตลอดเวลา ซึ่งท่านสามารถทำได้โดยติดต่อช่องทางการติดต่อตามที่ระบุในข้อ 7. หรือตามที่บริษัทกำหนด การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วน บุคคลที่มีความละเอียดอ่อนที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนที่จะมีการถอนความยินยอม
           3.2 วัตถุประสงค์ต่างๆ และฐานทางกฎหมายอื่นๆ
           สำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานทางกฎหมายว่าด้วยประโยชน์โดยชอบด้วย กฎหมายฐานการเข้าทำและการปฏิบัติตามสัญญา ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือฐานทางกฎหมายอื่นๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
           (1) เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ : เช่น การสื่อสารกับพันธมิตรทางธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และโครงการของบริษัท หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ เช่น โดยการส่งเอกสาร ตอบคำถาม ตอบกลับคำขอหรือรายงานความคืบหน้าการดำเนินการ
           (2) เพื่อการเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ : เช่น การประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของท่านและพันธมิตรทางธุรกิจ การยืนยันตัวตนของท่านและสถานะการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ การตรวจสอบสถานะกิจการ หรือการตรวจสอบประวัติในรูปแบบอื่นๆ หรือการประเมิน ความเสี่ยงสําหรับตัวท่านและพันธมิตรทางธุรกิจ (ซึ่งรวมถึง การตรวจสอบกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสำหรับข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อ สาธารณะและ/หรือบันทึกลงบัญชีดำ) การออกคำขอเสนอราคาและประมูลราคา การเข้าทำสัญญากับท่านหรือพันธมิตรทางธุรกิจ การ ประเมินการบริหารงานของท่านและพันธมิตรทางธุรกิจ
           (3) เพื่อการจัดการข้อมูลของพันธมิตรทางธุรกิจ : เช่น การสร้างบัญชีพันธมิตรทางธุรกิจ การบันทึกข้อมูลลงในระบบ การ รักษาและการปรับปรุงรายการ/สารบบของพันธมิตรทางธุรกิจ (ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) การเก็บและบริหารจัดการสัญญาและ เอกสารที่เกี่ยวข้องที่อาจมีชื่อของท่านอยู่
           (4) เพื่อจัดการความสัมพันธ์กับท่าน : เช่น การวางแผน การดำเนินการ และการจัดการความสัมพันธ์และสิทธิ (ทางสัญญา) กับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น การพิจารณาแต่งตั้ง ยกเลิก หรือมอบอำนาจให้พันธมิตรทางธุรกิจเพื่อดำเนินการทำธุรกรรมต่าง ๆ การทำธุรกรรมหรือการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ การประมวลผลการชำระเงิน การทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชี การตรวจสอบบัญชี การออกใบเรียกเก็บเงิน และการเก็บเงิน การจัดการให้มีการขนส่งและจัดส่ง การให้บริการสนับสนุน
           (5) เพื่อการวิเคราะห์ธุรกิจและการปรับปรุง : เช่น การทำวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมิน การสำรวจ และการทำรายงาน เกี่ยวกับสินค้าและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานของท่านหรือของพันธมิตรทางธุรกิจ
           (6) เพื่อบริหารจัดการระบบและการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : เช่น การให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายช่วยเหลือ การจัดการการเข้าถึงระบบใด ๆ ที่บริษัทได้มอบสิทธิในการเข้าถึงให้แก่ท่าน การลบบัญชีที่ไม่มีการใช้งาน การใช้ มาตรการควบคุมทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ และเพื่อให้บริษัท สามารถระบุและแก้ไขปัญหาในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ บริษัท และเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบของบริษัท ทำการพัฒนา ปรับใช้ ดำเนินการ และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อร้านค้า ร้านอาหารและพันธมิตรในกลุ่มธุรกิจของ บริษัทน่าอยู่คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

รายชื่อ ร้านค้า ร้านอาหาร และพันธมิตร

ประเภทกลุ่มธุรกิจ

วัตถุประสงค์หลักและโปรโมชั่น

1. บุญนำพา
บริษัท บุญนำพาอีสาน จำกัด

ธุรกิจสนับสนุน

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญบริษัท รับจัดงานทำบุญบ้าน รับจัดเลี้ยงพระ อาหารเลี้ยงพระ จัดงานบุญภาคอีสาน และอื่นๆอีกมากมาย โปรโมชั่นส่วนลดให้กับทางลูกค้าน่าอยู่ คือ Package standard and อิ่มบุญ ลดราคา 1,000 บาท  Package ครบวงจร1 ขึ้นไป ลดราคา2,000 บาท

2. นิธิกิจโชติ
บริษัท ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง จำกัด

ธุรกิจสนับสนุน

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบริการติดตั้งมอเตอร์ประตู ออโต้ดอร ประตูรีโมทไฟฟ้า ครบวงจร โปรโมชั่นส่วนลดให้กับทางลูกค้าน่าอยู่ คือ ประตูรีโมทไฟฟ้า ราคาพิเศษ 17,500 บาท จากปกติ 18,900 บาท แถมบอร์ด Wi-Fi เปิดผ่านมือถือ แม้ไฟดับก็ทำงานได้

3. U Design
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูดีไซน์ เฟอร์นิเจอร์ สแควร์

ธุรกิจสนับสนุน

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำครบวงจรในจังหวัดขอนแก่น โปรโมชั่นส่วนลดให้กับทางลูกค้าน่าอยู่ คือ ส่วนลด 10% สำหรับลูกค้าที่ซื้อตั้งแต่ 50,000 บาท

 

4. Intrend Furniture
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเทร็นด์ ลิฟวิ่งมอลล์

ธุรกิจสนับสนุน

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำครบวงจรในจังหวัดขอนแก่น โปรโมชั่นส่วนลดให้กับทางลูกค้าน่าอยู่ คือ ส่วนลด 10% สำหรับลูกค้าที่ซื้อตั้งแต่ 50,000 บาท เป็นต้นไป

 

5. SP.Decor​ate

ธุรกิจสนับสนุน

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบติดตั้งผ้าม่าน วอลเปเปอร์ โปรโมชั่นส่วนลดให้กับทางลูกค้าน่าอยู่ คือ คูปอง​ส่วนลด​3,000บาท ยอดซื้อ​ 15,000​ บาทขึ้นไป​

 

6. ห้างหุ้นส่วนจำกัดอังคารรักษ์พันธุ์ไม้

ธุรกิจสนับสนุน

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาจัดสวน, ระบบน้ำสปิงเกอร์, ปรับภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ โปรโมชั่นส่วนลด ลด10%

7. Indexlivingmall

ธุรกิจสนับสนุน

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์โปรโมชั่นส่วนลด ลด10%

8. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธุรกิจสนับสนุน

ประกอบธุรกิจการให้บริการทางด้านการเงินบริการสินเชื่อบ้าน

 

9. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ

ประกอบธุรกิจการให้บริการทางด้านการเงินบริการสินเชื่อบ้าน

 

10. ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

ธุรกิจเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ

รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยเน้นการให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท พัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยโดยมีรูปแบบของสินเชื่อและชนิดการฝากเงินรายย่อยมากมาย อีกทั้งยังสร้างเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มชุมชน

11. บริษัท โฮม สมายล์ จำกัด

ธุรกิจสนับสนุน

ประกอบธุรกิจการให้บริการเกี่ยวกับค้าวัสดุและรับเหมาก่อสร้าง โปรโมชั่นส่วนลดโรงจอดรถ แผ่น Shinkolite ขั้นต่ำ 20 sqm ฟรีค่าสำรวจ 2000 บาท ส่วนลด On top 5%  , คอนกรีตพิมพ์ลาย หนา 5 cm ขั้นต่ำ 50 sqmฟรีค่าสำรวจ 2000 บาท ส่วนลด On top 5% , รางน้ำ Windsor ขั้นต่ำ 24 เมตร ฟรีค่าสำรวจ 2000 บาท ส่วนลด On top 5% , ระแนงไวนิล  ขั้นต่ำ 15 sqm ฟรีค่าสำรวจ 2000 บาท ส่วนลด On top 5% , ปูพื้น London  ขั้นต่ำ 50 sqm
ฟรีค่าสำรวจ 2000 บาท ส่วนลด On top 5% และ ต่อเติมครัว ฟรีค่าสำรวจ 2000 บาท ส่วนลด On top 5%

4. บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับใครบ้าง
           บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สามดังต่อไปนี้ ซึ่งเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนไป ยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ภายใต้นโยบายนี้ บุคคลที่สามเหล่านี้อาจอยู่ในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยก็ได้ ท่านสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลเหล่านี้เพื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่บุคคลเหล่านี้เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจากท่านคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามดังกล่าวด้วยเช่นกัน
           4.1 บริษัทในเครือบริษัท
           อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในข้อ 3. ข้างต้นแก่ กลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทและบริษัทในเครือของบริษัทการเปิดเผยข้อมูลให้กับกลุ่มธุรกิจทางการเงินและบริษัทในเครือดังกล่าว จะทำให้บริษัทอื่น ๆ เหล่านั้น ภายในกลุ่มสามารถใช้ความยินยอมที่บริษัทได้มา
           4.2 ผู้ให้บริการของบริษัท
           บริษัทอาจใช้บริการบริษัท ตัวแทนหรือผู้รับจ้างอื่นเพื่อให้บริการต่าง ๆ แทนบริษัทหรือเพื่อช่วยในการจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการให้แก่ท่าน บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการหรือผู้จัดหาผลิตภัณฑ์บริการจากภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (1) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ นักพัฒนาเว็บไซต์ สื่อดิจิทัล ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัทผู้ให้บริการ สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง (3) ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินและระบบการชำระเงิน (4) บริษัทที่ให้บริการด้านการวิจัย (5) บริษัทที่ให้บริการด้านการวิเคราะห์ (6) บริษัทที่ให้บริการด้านการสำรวจ (7) ผู้ตรวจสอบบัญชี (8) ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (9) บริษัทที่ให้บริการด้านการตลาด สื่อโฆษณา การออกแบบ การสร้างสรรค์ และการสื่อสาร (10) บริษัทที่ ให้บริการด้านแคมเปญ งานกิจกรรม การจัดงานด้านการตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (11) ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการ สื่อสาร (12) ผู้ให้บริการด้านธุรการจากภายนอก (13) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ (14) ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์ (15) ทนายความ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมถึง การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายและต่อสู้สิทธิเรียกร้องในทาง กฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชีและ/ หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ๆ ในการช่วยเหลือการดำเนินธุรกิจของบริษัท (16) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บ และ/หรือทำลายเอกสาร (17) ผู้ให้บริการติดตามทวงถามหนี้ในระหว่างการให้บริการดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ให้บริการเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น และบริษัทจะขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ วัตถุประสงค์อื่นๆ บริษัทจะดำเนินการให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการที่บริษัททำงานด้วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ กฎหมายกําหนด
           4.3 พันธมิตรทางธุรกิจรายอื่นของบริษัท
           บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจรายอื่นของบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัท และกลุ่มลูกค้าที่มีแนวโน้มในการใช้บริการจากบริษัทรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ และผู้ให้บริการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท
           4.4 บุคคลภายนอกที่กฎหมายกำหนด
           ในบางกรณี บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงคำสั่งที่ออกตามกฎหมาย ซึ่ง รวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล กรมบังคับคดี ผู้มีอำนาจ หน่วยงานรัฐบาล (เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรมสรรพากร และ/ หรือ หน่วยงานอื่น ๆ) หรือบุคคลอื่นหากบริษัทเชื่อว่ามีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องสิทธิของบริษัท สิทธิของ บุคคลที่สาม หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาการทุจริต ความมั่นคง ความปลอดภัย รวมทั้ง ความเสี่ยงอื่นใด
           4.5 ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่
           ในกรณีของการฟื้นฟูกิจการ การควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง การขาย การซื้อ การดำเนินกิจการ ร่วมค้า การมอบ การโอน หรือการจำหน่วยส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของธุรกิจ ทรัพย์สิน หุ้น หรือธุรกรรมอื่นที่คล้ายกัน บริษัทย่อมมีความ จำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามที่ได้รับการโอนหรือที่ประสงค์จะรับโอนสิทธิของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะ ดำเนินการให้บุคคลดังกล่าวต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน


           5. วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย
           เราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามหลักการการรักษาความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
           เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้และอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในบริษัทเท่าที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลภายในสำหรับสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ภายใต้นโยบายนี้เพื่อประโยชน์ของคุณและผู้อื่นมากขึ้น

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ก. การเพิกถอนความยินยอม :ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของท่านในการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข. การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล :ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

ค. การได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และถ่ายโอนข้อมูล :ท่านมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีสิทธิในการถ่ายโอนข้อมูลของท่านสำหรับการใช้งานในบริการของบุคคลอื่น

ง. การคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน

จ. การขอลบ หรือเปลี่ยนแปลงสถานะข้อมูลส่วนบุคคล :ท่านสามารถขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคล

ฉ. การขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล :ท่านสามารถขอให้บริษัทระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมด หรือบางส่วน เป็นการชั่วคราวหรือถาวร

ช. การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง :ท่านสามารถขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และทำให้ข้อมูลของท่านเป็นปัจจุบัน

ซ. การร้องเรียน :ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทนั้นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562

8. รายละเอียดการติดต่อ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่างๆ ท่านสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี้

บริษัท น่าอยู่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
82 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40250

อีเมล : info.nayoo@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ : 061-635-8542