วันที่ 23 ธันวาคม 2564 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการ NESP Showcase 2021 ภายใต้หัวข้อ “ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” ในช่วงพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อํานวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ และดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมี ผู้เข้าร่วมทั้งบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อุทยานวิทยาศาสตร์ วิทยากร และสื่อมวลชน เข้าร่วมทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ ภายใต้มาตรการการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ณ อาคารอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อํานวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม กล่าวว่า “เป็นที่ทราบกันดีว่า สภาวะวิกฤติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบ กับประเทศในทุกด้าน อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภายใต้การสนับสนุนของกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) มีบทบาทในการเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจในทุกระดับ โดยการนําองค์ความรู้และงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยต่อยอดไปสู่ชุมชุน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มุ่งแก้ไขปัญหาการดํารงชีวิตของประชาชน การให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรอย่างทั่วถึงบนฐานองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ แข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจให้มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนต่อไป”

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ กล่าวว่า “ตามปรัชญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ “มหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม” ได้ดําเนินการถ่ายทอดและเชื่อมโยงองค์ความรู้ของ มหาวิทยาลัยไปสู่ชุมชน โดยบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชนท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้เกิด ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกลไกการดําเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นทําหน้าที่เป็นแม่ข่าย และความร่วมมือของทั้ง 3 มหาวิทยาลัย อัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประกอบการในทุกระดับ อันจะนําไปสู่การลดความเหลื่อมล้ํา ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน สามารถเติบโตท่ามกลางบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน”

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายและการเสวนา อาทิ หัวข้อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้าง เศรษฐกิจที่ยั่งยืน กับ NESP New platform, การอัพเกรดอาหารธรรมดาสู่นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต , ยกระดับ งานวิจัย ทําอย่างไรให้สุดปัง, เคล็ดลับความสําเร็จ จากอายุน้อยสู่ร้อยล้าน โดยคุณแวววรรณ กันต์นันท์ธร CEO

บริษัท โรสโกลด์ (ไทยแลนด์) จํากัด นอกจากนี้ยังมี Zone บูทแสดงผลงานของโครงการ และผลิตภัณฑ์ของ ผู้ประกอบการ การแสดงดนตรี เป็นต้น

ผู้สนใจเข้าร่วมงาน “NESP showcase 2021 ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วย เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ในระหว่างวันที่ 23 - 24 ธันวาคม เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารอํานวยการอุทยาน วิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น) เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ Facebook Fanpage : KKU Science Park


กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" หาบ้าน ที่ดิน คอนโด หอพัก ทั่วเมืองขอนแก่น
🏡🏡 ทั้งบ้านมือ1, มือ2 เพิ่มเติมได้ที่
⭕️ Website : www.nayoo.co (ไม่มี m)‌‌
⭕️ Facebook : ขอนแก่นน่าอยู่‌‌
⭕️ YouTube : https://www.youtube.com/c/khonkaennayoo

อย่าพลาด โปรโมชั่นพิเศษฉลอง "ขอนแก่นน่าอยู่" ครบ 1 ปี

หาที่อยู่ คิดถึง "ขอนแก่นน่าอยู่"

ใช้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย