โฉนดที่ดินเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่สำคัญ แต่บางครั้งอาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดทำให้โฉนดที่ดินสูญหายหรือมีความชำรุด ซึ่งหลายคนอาจเกิดความกังวลว่าต้องทำอย่างไร มีขั้นตอนยุ่งยากหรือเปล่า

บอกได้เลยว่าไม่ต้องกังวลไปเลยครับ เพราะในบทความนี้น่าอยู่จะพาทุกคนไปดูขั้นตอนง่าย ๆ เมื่อทำโฉนดที่ดินหายกัน ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ

โฉนดที่ดินคืออะไร

โฉนดที่ดินคืออะไร

โฉนดที่ดินจะมีตราครุฑสีแดงในใบโฉนด หรือเรียกกันอีกชื่อว่า (น.ส.4) เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยบนโฉนดที่ดินจะระบุเลขโฉนดที่ดิน และที่ตั้งของที่ดินว่าอยู่ในตำบลหรือแขวง อำเภอหรือเขต และจังหวัดใด และยังเก็บประวัติการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในที่ดินด้วย โดยเราสามารถตรวจสอบข้อมูลโฉนดที่ดินได้ที่สำนักงานที่ดิน

นอกจากนี้ในโฉนดที่ดินจะมีรายละเอียดของที่ดิน เช่น  ขนาดเนื้อที่ ณ วันที่ออกโฉนดที่ดิน รูปร่าง ลักษณะของที่ดิน ความกว้าง ความยาว แนวเขตที่ติดต่อกับที่ดินโดยรอบ และเลขหลักหมุดที่ดิน และส่วนของที่ดินซึ่งติดกับทางหรือถนนสาธารณะ

ประโยชน์ของโฉนดที่ดิน คือ เป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ให้กับเจ้าของโฉนดที่ดิน ซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากที่ดินนั้นได้อย่างเต็มที่ เช่น มีสิทธิใช้ประโยชน์จากที่ดิน มีสิทธิขาย ขายฝาก จำนอง มีสิทธิขัดขวางไม่ให้ผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น

สำหรับใครที่อยากศึกษาเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ที่ดินเพิ่มเติม สามารถไปอ่านกันได้ที่ เรื่องน่ารู้ชวนคิด เอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดิน กันได้เลยครับ

สิ่งที่ต้องทำเมื่อโฉนดที่ดินหาย

สิ่งที่ต้องทำเมื่อโฉนดที่ดินหาย

เมื่อทำโฉนดที่ดินหาย ไม่ต้องกังวลไป สิ่งที่ควรทำคือลองหาให้ดีก่อนว่าเราเก็บไว้ที่ไหน หรือล่าสุดได้เอาไปใช้ทำธุรกรรมใด ๆ หรือไม่ หากลองหาและแน่ใจว่าโฉนดที่ดินหายจริง ๆ แล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนนี้เลยครับ

ไปแจ้งความ

ก่อนอื่นให้เราไปแจ้งความกับพนักงานการปกครองท้องถิ่นที่กรมที่ดิน เพื่อลงบันทึกประจำวัน แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่ได้จงใจทำโฉนดที่ดินหาย ไม่ได้นำโฉนดที่ดินไปขาย จำนอง แลกเปลี่ยนกับผู้อื่น หรือกระทำการทุจริตใด ๆ

เมื่อแจ้งความลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยแล้ว ให้นำหลักฐานทั้งใบแจ้งความไปที่สำนักงานที่ดิน เพื่อขอออกโฉนดที่ดินใหม่ ซึ่งหากภายหลังพบว่ามีการทุจริตใบแจ้งความบันทึกประจำวันนี้จะเป็นหลักฐานนำไปสู่คดีอาญาที่มีโทษร้ายแรงได้

หาพยานไปยืนยัน

เมื่อแจ้งความเรียบร้อยแล้ว ในการขอทำโฉนดที่ดินใหม่ เจ้าของที่ดินต้องมีพยานไปทำเรื่องที่สำนักงานที่ดินด้วย 2 คน ซึ่งพยานทั้ง 2 คนต้องสามารถยืนยันต่อเจ้าหน้าที่ได้ว่าโฉนดที่ดินของเรานั้นหายจริง ไม่ได้นำไป ขาย จำนอง หรือทำการทุจริตใด ๆ

พยานทั้ง 2 คนต้องเตรียมบัตรประชาชน กรอกใบเอกสารรับรองและเซ็นลายเซ็นยืนยันหลักฐานแบบลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดิน และหากมีปัญหาในภายหลัง พยานทั้ง 2 คนนี้ต้องเป็นพยานในชั้นศาลด้วยเช่นกัน

เตรียมเอกสารให้พร้อม

หลังจากไปดำเนินการแจ้งความและเตรียมหาพยานทั้ง 2 คนไว้เรียบร้อยแล้ว เราต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมสำหรับการไปขอโฉนดที่ดินใหม่ ซึ่งเอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอ
 • ทะเบียนบ้าน
 • พยาน 2 คน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 • ใบแจ้งความ หรือใบลงบันทึกประจำวัน

ขั้นตอนเมื่อไปขอโฉนดที่ดินใหม่ หรือใบแทน

ขั้นตอนเมื่อไปขอโฉนดที่ดินใหม่ หรือใบแทน

เมื่อเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วก็ไปขอโฉนดที่ดินใหม่ที่สำนักงานที่ดินของแต่ละพื้นที่กันได้เลย ซึ่งระยะเวลาในการขอโฉนดที่ดินใหม่หรือใบแทนจะใช้เวลานานถึง 40 - 60 วัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบอย่างเข้มงวดว่าโฉนดที่ดินของเราหายหรือชำรุดจริง ๆ ไม่ใช่การทุจริตใด ๆ นั่นเอง

ซึ่งขั้นตอนในวันที่ไปขอโฉนดที่ดินใหม่ มีดังนี้

1. เดินทางไปที่สำนักงานที่ดิน และรับบัตรคิวจากประชาสัมพันธ์

2. เจ้าหน้าที่รับคำขอและสอบสวน โดยจะมีการ

 • ตรวจสอบหลักฐาน ตรวจหนังสือมอบอำนาจ และพิจารณาสั่งการ
 • ลงบัญชีรับทำการ
 • ตรวจอายัด
 • เขียนใบสั่ง ใบเสร็จและรับเงินค่าธรรมเนียมคำขอ
 • พิมพ์ประกาศโฉนดสูญหาย

3. เจ้าของที่ดินรับประกาศ และเจ้าหน้าที่จะไปปิดประกาศในที่เปิดเผย ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ หรือที่ว่าการกิ่งอำเภอท้องที่ ที่ทำการแขวงหรือที่ทำการกำนันท้องที่และในบริเวณที่ดินนั้นแห่งละ 1 ฉบับ ในเขตเทศบาลให้ปิดไว้ ณ สำนักงานเทศบาลอีก 1 ฉบับ

4. ถ้าประกาศครบกำหนด 30 วัน แล้วไม่มีผู้โต้แย้งคัดค้าน เจ้าหน้าที่จะพิจารณาออกใบแทนให้

5. เมื่อเจ้าหน้าที่ลงนามในใบแทนแล้ว จะแจ้งให้เจ้าของที่ดินมารับใบแทน ซึ่งใบแทนที่ได้รับจะสามารถนำเอาไปใช้ทำนิติกรรมต่าง ๆ ได้เหมือนใบโฉนดที่ดินเลย

สำหรับใครที่อยากศึกษาเกี่ยวกับสัญญาขายฝากที่ดิน สามารถตามไปอ่านได้ที่ ทำความรู้จักสัญญาขายฝากที่ดินพร้อมสิ่งที่ควรรู้ก่อนทำสัญญา กันได้เลยครับ

ค่าธรรมเนียมในการขอใบแทน

ค่าธรรมเนียมในการขอใบแทน

ในการติดต่อขอใบแทน กรมที่ดิน ได้มีการกำหนดค่าธรรมเนียมในแต่ละรายการไว้ ดังนี้

 • ค่าคำขอแปลงละ 5 บาท
 • ค่าประกาศแปลงละ 10 บาท (กรณีที่ต้องมีการประกาศ)
 • ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ 10 บาท
 • ค่าออกใบแทนโฉนดที่ดินฉบับละ 50 บาท
 • ค่าออกใบแทนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ฉบับละ 50 บาท
 • ค่ามอบอำนาจ กรณีที่มีการมอบอำนาจ เรื่องละ 20 บาท
 • ค่าอากรแสตมป์ปิดใบมอบอำนาจ ฉบับละ 30 บาท

โทษหากมีการแจ้งความเท็จ

โทษหากมีการแจ้งความเท็จ โฉนดที่ดินหาย

ในกรณีที่ผู้ขอออกโฉนดที่ดินใหม่มีการแจ้งความเท็จ เช่น มาแจ้งว่าโฉนดที่ดินหายเพื่อขอออกโฉนดที่ดินใหม่ แต่ความจริงแล้วมีการนำโฉนดที่ดินนั้นไปขายแล้ว ลักษณะนี้เข้าข่ายการแจ้งความเท็จ ซึ่งมีโทษตามกฎหมาย ดังนี้

 • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 267 ผู้ใดแจ้งให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อความอันเป็นเท็จลงบนเอกสารมหาชนหรือราชการ โดยมีเจตนาเขียนใช้เป็นหลักฐานที่เข้าข่ายสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น ต้องโทษระวางจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าหน้าที่ ทำให้ผู้อื่นเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • และยังมีกฎหมายปกป้องผู้เสียหายตามมาตรา 2(4) เช่น หากมีผู้ซื้อโฉนดที่ดินนี้ไป และเจ้าของยังไปแจ้งโฉนดที่ดินหายและขอใบแทน ผู้เสียหายมีอำนาจยื่นคำร้องจากศาล ขอเข้าร่วมเป็นโจทก์และบังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้

ข้อแนะนำในการเก็บโฉนดที่ดินให้ปลอดภัย

ข้อแนะนำในการเก็บโฉนดที่ดินให้ปลอดภัย

โฉนดที่ดินเป็นเอกสารสำคัญที่เราควรเก็บรักษาไว้ให้ดี เพื่อไม่ให้โฉนดที่ดินหายและต้องไปทำเรื่องขอใหม่ น่าอยู่มีข้อแนะนำในการเก็บโฉนดที่ดินให้ปลอดภัยมาฝากทุกคนกันครับ

 • เก็บในซองกระดาษหรือซองพลาสติกที่ปิดสนิทมิดชิด เพื่อป้องกันโฉนดที่ดินเสียหาย เช่น ความเสียหายจากปลวกขึ้นหรือความชื้น เป็นต้น
 • ควรเก็บโฉนดที่ดินไว้สำหรับที่เก็บเอกสารโดยเฉพาะ เพื่อให้ง่ายต่อการหาและไม่เผลอไปรวมกับสิ่งของอื่น ๆ หรือเผลอทิ้งไป
 • ควรเก็บโฉนดที่ดินไว้กับตัวเอง ไม่ควรฝากผู้อื่นเก็บ และไม่ควรบอกที่เก็บโฉนดที่ดินหรือเผยแพร่รูปภาพโฉนดที่ดินให้ผู้อื่นรู้ เพื่อป้องกันการถูกแอบอ้างจากมิจฉาชีพ

บทสรุป

จบกันไปแล้วกับการไขข้อสงสัยว่าโฉนดที่ดินหายต้องทำยังไง ? จะเห็นว่าขั้นตอนไม่ยากเลยใช่มั้ยล่ะครับ แต่อย่างไรก็ตามเราควรเก็บโฉนดที่ดินให้ดีเพื่อจะได้ไม่ต้องทำเรื่องขอโฉนดที่ดินใหม่จะดีกว่า และนี่เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ทุกคนอย่าลืมศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ก่อนทำเรื่องขอโฉนดที่ดินใหม่ด้วยนะครับ

สำหรับใครที่กำลังมองหาซื้อที่ดินขอนแก่นอยู่ สามารถเข้ามาเลือกชม ประกาศซื้อขายที่ดินขอนแก่น ได้ที่เว็บไซต์ขอนแก่นน่าอยู่ แหล่งรวมประกาศขายที่ดินสวย ๆ ทำเลฮิตในขอนแก่นกว่า 400 แห่ง และยังมีสาระน่ารู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินที่น่าสนใจมาให้ทุกคนได้อ่านกันอีกด้วย

บทความแนะนำ

อ้างอิง

กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" เพื่อ หาบ้านมือ 1, หาคอนโด, บ้านมือ 2, ที่ดิน รวมถึงหาเช่า/หอพักทั่วเมืองขอนแก่นเพิ่มเติมได้ที่บนเว็บไซต์