ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

วันนี้ขอนแก่นน่าอยู่ได้รวบรวมหลากหลายสินเชื่อบ้านและอัตราดอกเบี้ยบ้านที่น่าสนใจจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธอส มาฝากกันค่ะ โดยในปัจจุบันนี้ค่า MRR ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธอส จะอยู่ที่ 6.65 ตามไปอ่านกันว่ามีสินเชื่อแบบไหนที่น่าสนใจบ้าง

สินเชื่อบ้านธอสสำหรับลูกค้าทั่วไป

1.สินเชื่อพร้อมใช้ธอส

สินเชื่อพร้อมใช้ธอส
สินเชื่อพร้อมใช้
 • กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2566
 • กำหนดระยะเวลาอนุมัติและนิติกรรม ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
  (ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้สินเชื่อพร้อมใช้ธอส

 1. กรณีกู้ใหม่/กู้เพิ่ม
  - เพื่อซื้ออุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
  - เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อพร้อมใช้ธอส

ในปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 4.65% (MRR-2.00%)และในปีที่  3 อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 5.9% (MRR-0.75%) ทำให้มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 5.06%  

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) = 6.07%

หมายเหตุ :

 1. MRR : 6.65 (ตามประกาศธนาคารล่าสุด 10 เมษายน 2566)
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR)
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับสินเชื่อพร้อมใช้ธอส

- ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

วงเงินสินเชื่อพร้อมใช้ธอส

- วงเงินกู้ตามเกณฑ์หลักประกันให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ
- วงเงินกู้ตามเกณฑ์รายได้ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ

ระยะเวลากู้สินเชื่อพร้อมใช้ธอส

- ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อพร้อมใช้ธอส

- เป็นลูกค้าใหม่ / ลูกค้าเดิม ทั้งรายย่อย หรือ ลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก ทุกวัตถุประสงค์

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ  ➤ https://forms.gle/ndCZeeY1FpJrSQ5P8


2.สินเชื่อบ้านธอสเพื่อสานสุข

สินเชื่อบ้านธอสเพื่อสานสุข
สินเชื่อ ธอส เพื่อสานสุข
 • กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ ตั้งแต่วันที่ 2  มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566
 • กำหนดระยะเวลาอนุมัติและทำนิติกรรม ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567
  (ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้สินเชื่อบ้านธอสเพื่อสานสุข

 1. (1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
  (2) เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
  (3) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
  (4) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
  (5) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม  หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
  (6) เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
  (7) เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก
  (8) เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก
 2. หมายเหตุ : นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านธอสเพื่อสานสุข

 • วัตถุประสงค์กู้เพื่อที่อยู่อาศัย/ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) ในปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 3.5% (MRR-3.15%)ในปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 4.5% (MRR-2.15%)และในปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 5.25% (MRR-1.40%) ทำให้มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 4.42%
 • วัตถุประสงค์กู้เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ในปีที่ 1 จนถึงตลอดอายุสัญญาจะมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับค่า MRR ปัจจุบันของธนาคาร คือ 6.65%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR)
- กรณีลูกค้าสวัสดิการ     = 5.220%
- กรณีรายย่อย              = 5.385%  
- กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ         = 6.650%

หมายเหตุ :

 1. MRR : 6.65 (ตามประกาศธนาคารล่าสุด 10 เมษายน 2566)
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate) EIR
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้ที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

วงเงินสินเชื่อบ้านธอสเพื่อสานสุข

 • วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อรายต่อหลักประกัน

ระยะเวลาผ่อนสินเชื่อบ้านธอสเพื่อสานสุข

 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 40 ปี และอายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อบ้านธอสเพื่อสานสุข

 • เป็นประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน
 • เป็นประชาชนทั่วไปที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 เป็นต้นไป (สัญญาที่ 2 เป็นต้นไป)

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ  ➤ https://forms.gle/ndCZeeY1FpJrSQ5P8


3.สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2566

สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2566
สินเชื่อ ธอส เพื่อสานรัก
 • กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ ตั้งแต่วันที่ 2  มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566
 • กำหนดระยะเวลาอนุมัติและทำนิติกรรม ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567
  (ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2566

(1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
(2) เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
(3) เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
(4) เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก
(5) เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2566

 • วัตถุประสงค์กู้เพื่อที่อยู่อาศัย/ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) ในปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 3.90% ในปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 4.30%และในปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 4.8% (MRR-1.85%) ทำให้มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 4.33%
 • วัตถุประสงค์กู้เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ในปีที่ 1 จนถึงตลอดอายุสัญญาจะมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับค่า MRR ปัจจุบันของธนาคาร คือ 6.65%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR)
- กรณีลูกค้าสวัสดิการ         = 5.203%
- กรณีลูกค้ารายย่อย           = 5.369%
- กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ             = 6.650%

หมายเหตุ :

 1. MRR : 6.65 (ตามประกาศธนาคารล่าสุด 10 เมษายน 2566)
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate) EIR
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้ที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

วงเงินสินเชื่อบ้านธอสเพื่อสานสุขสินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2566

 • วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อรายต่อหลักประกัน

ระยะเวลาผ่อนสินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2566

 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี (ทั้งกรณีกู้ใหม่และกู้เพิ่ม) และไม่เกิน 40 ปี ทั้งนี้ อายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้ เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อบ้านธอสเพื่อสานสุข

 • เป็นประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อเดือน
 • ไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส. และสถาบันการเงินอื่น (เฉพาะสัญญาที่ 1)

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ  ➤ https://forms.gle/ndCZeeY1FpJrSQ5P8


4.สินเชื่อบ้านเพิ่มสุข

สินเชื่อบ้านเพิ่มสุข
 • กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม  – 31 พฤษภาคม 2566
 • กำหนดระยะเวลาอนุมัติและทำนิติกรรม ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
  (ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้สินเชื่อบ้านเพิ่มสุข

กรณีกู้ใหม่ / กู้เพิ่ม
- เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
- เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านเพิ่มสุข

ในปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 4.65% (MRR-2.00%)ในปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 5.65% (MRR-1.00%) และในปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 5.9% (MRR-0.75%)ทำให้มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 5.06%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) = 6.19%

หมายเหตุ :

 1. MRR : 6.65 (ตามประกาศธนาคารล่าสุด 10 เมษายน 2566)
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR)
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

วงเงินสินเชื่อบ้านเพิ่มสุข

 • วงเงินกู้ตามเกณฑ์หลักประกันให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ
 • วงเงินกู้ตามเกณฑ์รายได้ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ

ระยะเวลากู้สินเชื่อบ้านเพิ่มสุข

 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อบ้านเพิ่มสุข

 • ลูกค้าปัจจุบันที่มีประวัติผ่อนชำระดีไม่น้อยกว่า 24 เดือน และไม่มีการค้างชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนด

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ  ➤ https://forms.gle/ndCZeeY1FpJrSQ5P8


5.สินเชื่อ Post Finance

สินเชื่อ Post Finance
 • สิ้นสุดระยะเวลายื่นคำขอกู้ วันที่ 29 กันยายน 2566
 • ระยะเวลาอนุมัติและทำนิติกรรม ภายใน วันที่ 29 กันยายน 2566

วัตถุประสงค์การยื่นกู้สินเชื่อ Post Finance

กรณีกู้ใหม่
(1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร  หรือห้องชุด
(2) เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

หมายเหตุ
-นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้น แฟลต และบ้านเช่า

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ Post Finance

ในปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 3.45% (MRR-3.20%)ในปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 4.05% (MRR-2.60%) และในปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 4.45% (MRR-2.20%)ทำให้มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 3.98%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)

- ลูกค้าสวัสดิการ                       = 5.06%
- ลูกค้ารายย่อย (Self Welfare)    = 5.38%

หมายเหตุ :

 1. MRR : 6.65 (ตามประกาศธนาคารล่าสุด 10 เมษายน 2566)
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR)
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

วงเงินสินเชื่อ Post Finance

 • วงเงินกู้ตามเกณฑ์หลักประกันให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ
 • วงเงินกู้ตามเกณฑ์รายได้ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ

ระยะเวลากู้สินเชื่อ Post Finance

 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ Post Finance

(1) เป็นลูกค้ารายย่อย
(2) ลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
(3) ซื้อที่อยู่อาศัยที่ธนาคารสนับสนุนภายใต้โครงการสินเชื่อพัฒนาโครงการ (Pre Finance)

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ  ➤ https://forms.gle/ndCZeeY1FpJrSQ5P8


สินเชื่อบ้านธอสสำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

1.สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ Q2 ปี 2566

สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรรัฐ
 • กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566
 • กำหนดระยะเวลาอนุมัติและทำนิติกรรม ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567

(ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อ เต็มวงเงินของโครงการแล้วเนื่องจากมีวงเงินจำกัด กำหนดเงื่อนไขการใช้วงเงินลูกค้าที่ทำนิติกรรมก่อนได้สิทธิก่อน)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ Q2 ปี 2566

 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 3. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
 4. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร
 5. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซม
 6. เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 7. เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 8. เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
 9. เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

หมายเหตุ : นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ Q2 ปี 2566

 • วัตถุประสงค์กู้เพื่อที่อยู่อาศัย/ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) ในปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 3.10% ในปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 3.60%และในปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 3.90% ทำให้มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 3.53%
 • วัตถุประสงค์กู้เพื่อซื้ออุปกรณ์ฯ พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักที่มีการแบ่งจ่ายเงินกู้เป็นงวดตามผลงานการก่อสร้าง บัญชีซื้ออุปกรณ์ฯ ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในปีที่ 1 จนถึงตลอดอายุสัญญาจะมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับค่า MRR ปัจจุบันของธนาคาร คือ 6.65%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)

 • กรณีรายย่อยสวัสดิการ         = 4.468%
 • กรณีชำระหนี้/ซื้ออุปกรณ์ฯ    = 4.702%

หมายเหตุ :

 1. MRR : 6.65 (ตามประกาศธนาคารล่าสุด 10 เมษายน 2566)
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate) EIR
 3. อัตราดอกเบี้ยที่แท้ที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจาก
     สมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

วงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ Q2 ปี 2566

 • เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อย

ระยะเวลากู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ Q2 ปี 2566

 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ Q2 ปี 2566

 • เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ชื่อเรียกอย่างอื่น และลูกจ้างประจำ ที่เป็นผู้มีสิทธิขอกู้เงินตามคำนิยามในข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝากที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กร อิสระอื่นในกำกับของรัฐ หรือจัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ หรือจัดตั้งตามนโยบายรัฐได้ลงนามร่วมกับธนาคาร

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ  ➤ https://forms.gle/ndCZeeY1FpJrSQ5P8


2.สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. เพื่อผู้สูงอายุ ปี 2560

สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. เพื่อผู้สูงอายุ ปี 2560

สิ้นสุดระยะเวลายื่นกู้และทำนิติกรรมเมื่อธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของโครงการ

วัตถุประสงค์การยื่นกู้สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. เพื่อผู้สูงอายุ ปี 2560

กรณีกู้ใหม่
- เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือซื้อห้องชุด (เป็นการซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการที่ธนาคารรับเป็นโครงการ FAST TRACK / SMART FAST TRACK / REGIONAL FAST TRACK / โครงการจัดสรรที่ธนาคารรับเป็นแหล่งเงินกู้ระยะยาว (LTF) หรือบ้านใหม่รายย่อยทั่วไป / บ้านมือสองก็ได้)
- เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
- เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
- เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

กรณีกู้เพิ่ม
- เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
- เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร

กรณีกู้เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA)
- เพื่อขอกู้พร้อมกับวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

หมายเหตุ
การขอกู้จะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองและ/หรือคู่สมรสจดทะเบียน

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. เพื่อผู้สูงอายุ ปี 2560

1)กรณีหลักประกันตามเงื่อนไขแบบบ้านผู้สูงอายุ คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้ ในปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 3.15% ในปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 3.15%และในปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 4.15% ทำให้มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 3.48%

 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)

- กรณีลูกค้ารายย่อย    = 4.719%
- กรณีลูกค้าสวัสดิการ  = 4.719%
- กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ      = 4.719%

2)กรณีหลักประกันแบบบ้านทั่วไป คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้ ในปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 3.65% ในปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 4.15%และในปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 4.65% ทำให้มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 4.15%

 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)

- กรณีลูกค้ารายย่อย     = 5.074%
- กรณีลูกค้าสวัสดิการ   = 5.074%
- กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ       = 5.074%

หมายเหตุ :

 1. MRR : 6.65 (ตามประกาศธนาคารล่าสุด 10 เมษายน 2566)
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR)
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

วงเงินสินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. เพื่อผู้สูงอายุ ปี 2560

 • เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อย

ระยะเวลากู้สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. เพื่อผู้สูงอายุ ปี 2560

 • ระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 5 ปี (ทั้งกรณีกู้ใหม่กู้เพิ่ม) และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. เพื่อผู้สูงอายุ ปี 2560

 • ลูกค้าที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ  ➤ https://forms.gle/ndCZeeY1FpJrSQ5P8


3.สินเชื่อ Senior Home 2U ปี 2566

สินเชื่อ Senior Home 2U ปี 2566
 • กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน - 30 ธันวาคม 2566
 • อนุมัติและทำนิติกรรม ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566

(ธนาคารสงวนสิทธิ์ ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว เนื่องจากมีวงเงินจำกัด กำหนดเงื่อนไขการใช้วงเงินลูกค้าที่ทำนิติกรรมก่อนได้สิทธิก่อน)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้สินเชื่อ Senior Home 2U ปี 2566

(1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
(2) เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก
(3) เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

หมายเหตุ : นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ Senior Home 2U ปี 2566

ในปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 3.00% ในปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 3.25% ทำให้มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 3.17%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)

- กรณีรายย่อยทั่วไป       = 4.744%
- กรณีรายย่อยสวัสดิการ  = 4.621%
- กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ         = 5.112%

หมายเหตุ :

 1. MRR : 6.65 (ตามประกาศธนาคารล่าสุด 10 เมษายน 2566)
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR)
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

วงเงินสินเชื่อ Senior Home 2U ปี 2566

 • เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อย

ระยะเวลากู้สินเชื่อ Senior Home 2U ปี 2566

 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ Senior Home 2U ปี 2566

 • ประชาชนทั่วไป ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยต่อจากผู้ขายที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส. และสถาบันการเงินอื่น (เฉพาะสัญญาที่ 1)

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ  ➤ https://forms.gle/ndCZeeY1FpJrSQ5P8


4.สินเชื่อบ้านเบอร์ 5

สินเชื่อบ้านเบอร์ 5
 • สิ้นสุดระยะเวลายื่นคำขอกู้ วันที่ 29 กันยายน 2566
 • ระยะเวลาอนุมัติและทำนิติกรรม ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566
  (ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้สินเชื่อบ้านเบอร์ 5

กรณีกู้ใหม่
- เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร
- เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านเบอร์ 5

ในปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 2.55% ในปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 3.10% และในปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 3.35% ทำให้มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 3.00%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)

- ลูกค้าสวัสดิการ    = 4.72%
- ลูกค้ารายย่อย      = 5.05%

หมายเหตุ :

 1. MRR : 6.65 (ตามประกาศธนาคารล่าสุด 10 เมษายน 2566)
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR)
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

วงเงินสินเชื่อบ้านเบอร์ 5

 • วงเงินกู้ตามเกณฑ์หลักประกันให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ
 • วงเงินกู้ตามเกณฑ์รายได้ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ

ระยะเวลากู้สินเชื่อบ้านเบอร์ 5

 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อบ้านเบอร์ 5

 • ลูกค้าที่ซื้อที่อยู่อาศัยที่ได้รับการรับรอง จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โครงการบ้านเบอร์ 5)

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ  ➤ https://forms.gle/ndCZeeY1FpJrSQ5P8


5.สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. เพื่อคนไทยในต่างประเทศ

สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. เพื่อคนไทยในต่างประเทศ
 • สิ้นสุดระยะเวลายื่นคำขอกู้ วันที่ 29 กันยายน 2566
 • ระยะเวลาอนุมัติและทำนิติกรรม ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2566
  (ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. เพื่อคนไทยในต่างประเทศ

กรณีกู้ใหม่
(1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
(2) เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
(3) เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
(4) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
(5) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
(6) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร
(7) เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

หมายเหตุ
-นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝดทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัยยกเว้นแฟลต และบ้านเช่า

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. เพื่อคนไทยในต่างประเทศ

ในปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 4.05% (MRR-2.60%)ในปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 4.05% (MRR-2.60%) และในปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 4.65% (MRR-2.00%)ทำให้มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 4.25%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) = 5.47%

หมายเหตุ :

 1. MRR : 6.65 (ตามประกาศธนาคารล่าสุด 10 เมษายน 2566)
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR)  
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

วงเงินสินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. เพื่อคนไทยในต่างประเทศ

 • วงเงินกู้ตามเกณฑ์หลักประกันให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ
 • วงเงินกู้ตามเกณฑ์รายได้ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ

ระยะเวลากู้สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. เพื่อคนไทยในต่างประเทศ

 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. เพื่อคนไทยในต่างประเทศ

 • เป็นคนไทยที่ประกอบอาชีพในต่างประเทศ
 • เป็นคนไทยในต่างประเทศที่มีรายได้จากคู่สมรสซึ่งเป็นคนต่างชาติ

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ  ➤ https://forms.gle/ndCZeeY1FpJrSQ5P8

สนใจสินเชื่ออื่นๆจากธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส) คลิกเลย https://bit.ly/3OvX9i5

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ


สนใจบทความเกี่ยวกับบ้านอื่นๆ สามารถตามไปอ่านรายละเอียดต่อได้ที่
https://nayoo.co/khonkaen/blogs

สำหรับใครที่กำลังมองหา บ้าน คอนโด หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆในขอนแก่น อัพเดตโปรโมชั่น
🏡🏡 ทั้งบ้านมือ1, มือ2 เพิ่มเติมได้ที่
⭕️ Website : www.nayoo.co (ไม่มี m)
⭕️ Facebook : ขอนแก่นน่าอยู่
⭕️ YouTube : https://www.youtube.com/c/khonkaennayoo

"ขอนแก่นน่าอยู่" รวมที่อยู่ครบจบในเว็บเดียว

ลงประกาศขายฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย