ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

วันนี้ขอนแก่นน่าอยู่ได้รวบรวมหลากหลายสินเชื่อบ้านและอัตราดอกเบี้ยบ้านที่น่าสนใจจากธนาคารออมสินมาฝากกันค่ะ โดยในปัจจุบันนี้ค่า MRR ของธนาคารออมสิน จะอยู่ที่ 6.745 ตามไปอ่านกันว่ามีสินเชื่อแบบไหนที่น่าสนใจบ้าง

1.สินเชื่อเคหะและสินเชื่อบุคคล“บ้านหลังแรก”

สินเชื่อเคหะและสินเชื่อบุคคล“บ้านหลังแรก”

จุดเด่นสินเชื่อเคหะและสินเชื่อบุคคล“บ้านหลังแรก”

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.990% ต่อปี (3 ปีแรก)
 • ผ่อนต่ำ ล้านละ 4,000 บาท/เดือน (3 ปีแรก)
 • ฟรี ค่าจัดทำนิติกรรมสัญญา ค่าบริการสินเชื่อ
 • สนับสนุนค่าจดจำนอง*

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะและสินเชื่อบุคคล“บ้านหลังแรก”

1.กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต เพื่อประกันสินเชื่อตามเงื่อนไขฯ อัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1-3 อยู่ที่ 3.99%

2.กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิต เพื่อประกันสินเชื่อ/ทำประกันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขฯอัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1-3 อยู่ที่ 4.49%

หมายเหตุ :

1. อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR = 6.745% (ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566)

2. EIR คำนวณจากวงเงินกู้ 1.0 ลบ. ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อเคหะและสินเชื่อบุคคล“บ้านหลังแรก”

 1. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 3. มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 4. การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้

     4.1 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคนก็ได้

     4.2 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก (4.1) ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน

หลักประกัน :

 1. ที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้และตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
 2. หลักทรัพย์อื่นตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ  ➤ https://forms.gle/ndCZeeY1FpJrSQ5P8


2.สินเชื่อเคหะ My home my love

จุดเด่นสินเชื่อเคหะ My home my love

 • อัตราดอกเบี้ยปีแรก 2.890% (MRR-3.855%) ต่อปี
 • ผ่อนต่ำ ล้านละ 3,555 บาท/เดือน (6 เดือนแรก)
 • ฟรี ค่าจัดทำนิติกรรมสัญญา ค่าบริการสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะ My home my love

1.กรณีทำประกัน วงเงินกู้สินเชื่อเคหะต่ำกว่า 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1 อยู่ที่ 2.89%(MRR-3.855%) ในปีที่ 2-3 อยู่ที่ 4.24% (MRR-2.505%) ทำให้มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 3.79%

2.กรณีไม่ทำประกัน วงเงินกู้สินเชื่อเคหะต่ำกว่า 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1 อยู่ที่ 3.14%(MRR-3.605%) ในปีที่ 2-3 อยู่ที่ 4.865% (MRR-1.880%) ทำให้มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 4.29%

3.กรณีทำประกัน วงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1 อยู่ที่ 2.89%(MRR-3.855%) ในปีที่ 2-3 อยู่ที่ 3.94% (MRR-2.805%) ทำให้มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 5.87%

4.กรณีไม่ทำประกัน วงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1 อยู่ที่ 3.14%(MRR-3.605%) ในปีที่ 2-3 อยู่ที่ 4.565% (MRR-2.180%) ทำให้มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 4.09%

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อเคหะ My home my love

 1. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 3. มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 4. การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้

4.1 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคนก็ได้

4.2 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก (4.1) ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ  ➤ https://forms.gle/ndCZeeY1FpJrSQ5P8


3.สินเชื่อบ้านเติมตังค์

สินเชื่อบ้านเติมตังค์
 • อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2566

จุดเด่นสินเชื่อบ้านเติมตังค์

 • ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์*
 • วงเงินให้กู้สูงสุด 10 ล้านบาท
 • ผ่อนชำระสูงสุดนาน 30 ปี

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านเติมตังค์

1. กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1 อยู่ที่ 5.245% (MRR-1.50)ในปีที่ 2-3 อยู่ที่ 5.745% (MRR-1.00) ทำให้มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 5.58%

2. กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1-3 อยู่ที่ 5.745% (MRR-1.00) ทำให้มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 5.745%

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อบ้านเติมตังค์

1. ปัจจุบันเป็นผู้กู้สินเชื่อเคหะเดิมของธนาคาร ยกเว้น ผู้กู้โครงการบ้านเอื้ออาทร ที่อยู่ระหว่างการค้ำประกันของการเคหะแห่งชาติ (กคช.)
2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป ดังนี้

   2.1 กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ เมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
   2.2 กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

3. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

หลักประกัน :
ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดที่เป็นหลักประกันเงินกู้ตามสัญญากู้เงินเดิม

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ  ➤ https://forms.gle/ndCZeeY1FpJrSQ5P8


4.สินเชื่อเคหะออมสิน

สินเชื่อเคหะออมสิน

จุดเด่นบริการสินเชื่อเคหะออมสิน

 • สินเชื่อบ้านใหม่ และบ้านมือสอง ช่วยสานฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริงด้วยเงื่อนไขสบายๆ ธนาคารออมสินเข้าใจและรู้ซึ้งถึงความต้องการมีบ้าน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการเริ่มต้นชีวิตที่ดี จึงมุ่งส่งเสริมและช่วยสานฝันของท่านให้เป็นจริง ด้วยเงื่อนไขสบายๆ และไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด จบทุกความต้องการเรื่องบ้านที่เดียวครบ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะออมสิน

1. กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1-3 อยู่ที่ 4.695% (MRR-2.05)

2. กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1-3 อยู่ที่ 5.195% (MRR-1.55)

3. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้กรณีซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร จะมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับค่า MRR ของธนาคาร ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 6.745

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อเคหะออมสิน

1.เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

2.มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

3.มีอาชีพและรายได้แน่นอน

4.การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้

    4.1 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้อง ร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมใน หลักประกันทุกคนก็ได้

    4.2 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก (4.1) ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน

หมายเหตุ : ทั้งนี้ ในกรณีที่กู้ร่วมกับบุคคลอื่นให้นับระยะเวลาชำระเงินกู้ตามอายุของผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุดเพียงคนเดียว

หลักประกัน

1. ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้และตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก

2.สิทธิการเช่าที่ดินและ / หรืออาคารตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารประกาศกำหนด

3.หลักทรัพย์ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ  ➤ https://forms.gle/ndCZeeY1FpJrSQ5P8


5.สินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์และกู้เพิ่มเติม

สินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์และกู้เพิ่มเติม

สินเชื่อเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดิน พร้อมอาคารจากสถาบันการเงิน (Re-Finance) และกู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภค (Re-Plus)

จุดเด่นบริการสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์และกู้เพิ่มเติม

 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ ช่วยลดภาระการผ่อนชำระ ประหยัดค่าใช้จ่าย
 • ได้วงเงินกู้รวมสูงสุด 110% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
 • ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี
 • สามารถกู้เพิ่มเติมเพื่ออุปโภคบริโภคได้

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์และกู้เพิ่มเติม

1. กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1-3 อยู่ที่ 4.695% (MRR-2.05)

2. กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1-3 อยู่ที่ 5.195% (MRR-1.55)

3. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้กรณีซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร จะมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับค่า MRR ของธนาคาร ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 6.745

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์และกู้เพิ่มเติม

 1. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 2. เป็นลูกค้าที่มีสัญญากู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินอื่น
 3. มีประวัติการชำระหนี้ดี ปัจจุบันไม่มีหนี้ค้างชาระ
 4. มีอาชีพและรายได้แน่นอน

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ  ➤ https://forms.gle/ndCZeeY1FpJrSQ5P8


6.สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

สินเชื่อบ้านสำหรับแพทย์ อัยการ ตุลาการ นักบิน วิศวกร อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้สอบบัญชี

จุดเด่นบริการสินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

 • วงเงินกู้สูง ให้กู้กรณีเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย รวมถึงกรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน หรือสิ่งจำเป็นอื่นในการเข้าอยู่อาศัย รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 110 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า สำหรับกรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อและ/หรือเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ให้กู้ได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง *ทั้งนี้ เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่ธนาคารกำหนด
 • ผ่อนนาน 40 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

1. กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1-3 อยู่ที่ 4.695% (MRR-2.05)

2. กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1-3 อยู่ที่ 5.195% (MRR-1.55)

3. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้กรณีซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร จะมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับค่า MRR ของธนาคาร ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 6.745

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

 1. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 3. ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ ดังนี้
 • กลุ่มวิชาชีพแพทย์ ที่ประกอบวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัชกร โดยขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ จากแพทยสภา ทันตแพทยสภา หรือสัตวแพทยสภา
 • กลุ่มข้าราชการอัยการ และข้าราชการตุลาการ
 • กลุ่มวิชาชีพนักบิน ที่ประกอบวิชาชีพนักบินที่ 1 (กับตัน) นักบินที่ 2 (co-pilot) หรือนักบินที่ 3 (นักบินผู้ช่วย) กับสายการบินพานิชย์ โดยได้รับใบอนุญาตนักบินพานิชย์จากกรมการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม
 • กลุ่มวิชาชีพวิศวกร ที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จากสภาวิศวกร
 • อาจารย์มหาวิทยาลัย ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • กลุ่มวิชาชีพผู้สอบบัญชี ที่ประกอบวิชาชีพผู้สอบบัญชี โดยได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีจากสภาวิชาชีพบัญชี หรือสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
 1. มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 2. ต้องไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนความผิดทางวินัย ทางจรรยาบรรณ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ  ➤ https://forms.gle/ndCZeeY1FpJrSQ5P8

สนใจสินเชื่ออื่นๆจากธนาคารออมสิน คลิกเลย https://bit.ly/3ODIkua


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ


สนใจบทความเกี่ยวกับบ้านอื่นๆ สามารถตามไปอ่านรายละเอียดต่อได้ที่
https://nayoo.co/khonkaen/blogs

สำหรับใครที่กำลังมองหา บ้าน คอนโด หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆในขอนแก่น อัพเดตโปรโมชั่น
🏡🏡 ทั้งบ้านมือ1, มือ2 เพิ่มเติมได้ที่
⭕️ Website : www.nayoo.co (ไม่มี m)
⭕️ Facebook : ขอนแก่นน่าอยู่
⭕️ YouTube : https://www.youtube.com/c/khonkaennayoo

"ขอนแก่นน่าอยู่" รวมที่อยู่ครบจบในเว็บเดียว

ลงประกาศขายฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย