ข้อมูล ณ วันที่อัพเดตจนถึง 31 มี.ค. 2565

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้านธนาคารกรุงเทพ (BBL) 2565 เป็นสถาบันทางการเงินที่มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อกู้บ้าน คอนโด และทางเลือกของอัตราดอกเบี้ยที่หลากหลายมากที่สุด โดยให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  70-100% ของมูลค่าหลักประกัน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ย 3 ปีต่ำที่สุดอยู่ที่ 2.70%  ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ 2565 ให้การกู้ซื้อบ้านในฝันเป็นเรื่องง่ายและเป็นจริงได้ ด้วยสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ อัตราดอกเบี้ยบ้านต่ำ หลากหลายรูปแบบจากธนาคารกรุงเทพ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านบัวหลวง สินเชื่อบ้านำหรับลูกค้าทั่วไป สินเชื่อบ้านสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ สินเชื่อบ้านสำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูง สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ของธนาคารกรุงเทพ 2565

กดสมัครรับสิทธิ์ได้ที่>> โปรดอกเบี้ยบ้านธนาคารกรุงเทพ

1.สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน บัวหลวง สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าทั่วไป

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน บัวหลวง

วงเงินการกู้สินเชื่อดอกเบี้ยบ้านธนาคารไทย 2565

 • วงเงินการกู้สินเชื่อบ้านสูงสูงสุด 70-100% ของมูลค่าหลักประกัน
 • หากราคาซื้อขายสูงเกินกว่า 10 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 80% ของมูลค่าหลักประกัน
 • วงเงินกู้เพิ่มเติมจากวงเงินสูงสุดเพื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์ และประกันอัคคีภัยระยะยาว

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพผ่อนสบาย 2565

 • ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี(เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุผู้กู้สูงสุด 65 ปี
 • สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันไดหรือแบบคงที่

หลักประกันการกู้สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพ 2565

 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย
 • หลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า

อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพ 2565

 • คิดค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน 3,000 บาท (ไม่รวม VAT)
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

อัตราสินเชื่อดอกเบี้ย ธนาคารกรุงเทพ 2565

คุณสมบัติผู้กู้คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพ 2565

 • เป็นบุคคลธรรมดามีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีรายได้ประจำ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งต้องแสดงหลักฐานรายได้ที่ชัดเจน ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • มีประวัติทางการเงินที่ดีในข้อมูลของบริษัทเครดิต

2.สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน สำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ธนาคารกรุงเทพ 2565

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน สำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

เฉพาะกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ประกอบด้วย

 • กลุ่มวิชาชีพแพทย์
 • กลุ่มวิชาชีพผู้พิพากษาและอัยการ
 • กลุ่มวิชาชีพนักบิน (นักบินพาณิชย์)
 • กลุ่มวิชาชีพวิศวกร
 • ผู้ประกอบวิชาชีพข้างต้น มีรายได้รวมเดือนละตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป
 • มีประวัติทางการเงินที่ดีในข้อมูลของบริษัทเครดิตบูโร และไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย ทางจรรยาบรรณ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/My-Home/Home-Loan/Loans-for-Professionals

วงเงินการกู้สินเชื่อบ้านธนาคารเทพ 2565

 • วงเงินสูงสูงสุด 70-100% ของมูลค่าหลักประกัน

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพผ่อนสบาย 2565

 • ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี(เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุผู้กู้สูงสุด 65 ปี
 • สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันไดหรือแบบคงที่

หลักประกันการกู้สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพ 2565

 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย
 • หลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า

อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อดอกเบี้ย ธนาคารกรุงเทพ 2565

 • ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกันและค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

อัตราสินเชื่อดอกเบี้ย ธนาคารกรุงเทพ 2565 กลุ่มวิชาชีพสำหรับแพทย์ 2.88%

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/My-Home/Home-Loan/-/media/ca30784440dd4c1db6310469e4892cce.ashx

อัตราสินเชื่อดอกเบี้ย ธนาคารกรุงเทพ 2565 กลุ่มวิชาชีพวิศวกร 3.03%

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/My-Home/Home-Loan/-/media/bda64c7c869341359b42ec8adc2bfc4f.ashx


3.สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูง ธนาคารกรุงเทพ 2565

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูง

วงเงินการกู้สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพ 2565

 • วงเงินสูงสูงสุด 70-100% ของมูลค่าหลักประกัน

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพผ่อนสบาย 2565

 • ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี(เฉพาะพนักงาน สูงสุด 35 ปี) รวมอายุผู้กู้สูงสุด 65 ปี
 • สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันไดหรือแบบคงที่

หลักประกันการกู้สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพ 2565

 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย
 • หลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า

อัตราค่าธรรมเนียมดอกเบี้ย ธนาคารกรุงเทพ 2565

 • ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกันและค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพ 2565

เป็นพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปโดยมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

 • เป็นพนักงานที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ (Payroll)
 • เป็นพนักงานประจำที่ทำงานในองค์กรธุรกิจชั้นนำ ดังนี้

- องค์กรธุรกิจชั้นนำ (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสาขาธนาคารกรุงเทพ)

- ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-กิจการรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรที่แปรรูปจากรัฐวิสาหกิจ เช่น บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไปรษณีย์ไทย การไฟฟ้า   การประปา เป็นต้น

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงเทพ 2565


4.สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน สำหรับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ 2565

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน สำหรับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ

วงเงินการกู้สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพ 2565

 • วงเงินสูงสูงสุด 70-100% ของมูลค่าหลักประกัน

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพผ่อนสบาย 2565

 • ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี(เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุผู้กู้สูงสุด 65 ปี
 • สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันไดหรือแบบคงที่

หลักประกันการกู้สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพ 2565

 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย
 • หลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า

อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพ 2565

ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกันและค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพ 2565

ดำรงสมาชิกภาพบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ณ วันที่สมัครสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ และมียอดเงินฝากทุกประเภทและ/หรือเงินลงทุนรวมเฉลี่ยและขณะขอสินเชื่อและเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท โดยคุณยังสามารถมอบสิทธิพิเศษนี้ให้คู่สมรสและทายาทโดยตรงได้ โดยที่คุณเป็นผู้กู้ร่วมหรือผู้ค้ำประกันสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงเทพ 2565


5.สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน เพื่อผู้มีบัญชีสินมัธยะทรัพย์ทวี ธนาคารกรุงเทพ 2565

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน เพื่อผู้มีบัญชีสินมัธยะทรัพย์ทวี

วงเงินการกู้สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพ 2565

 • วงเงินสูงสูงสุด 70-100% ของมูลค่าหลักประกัน

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพผ่อนสบาย 2565

 • ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี(เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุผู้กู้สูงสุด 65 ปี
 • สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันไดหรือแบบคงที่

หลักประกันการกู้สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพ 2565

 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย

อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพ 2565

·        ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกันและค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

·       ค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกันในอัตราพิเศษ

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพ 2565

ฝากเงินติดต่อกันตั้งแต่ 12 งวดขึ้นไปนับแต่วันที่เปิดบัญชี หรือ ยื่นคำขอสินเชื่อบ้านบัวหลวงภายในระยะเวลา 1 ปี หลังเงินฝากครบกำหนด

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงเทพ 2565

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงเทพ 2565

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษา ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงเทพ 2565 ให้การกู้ซื้อบ้านในฝันเป็นเรื่องง่ายและเป็นจริงได้ ด้วยสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ อัตราดอกเบี้ยบ้านต่ำ หลากหลายรูปแบบจากธนาคารกรุงเทพ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านบัวหลวง สินเชื่อบ้านำหรับลูกค้าทั่วไป สินเชื่อบ้านสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ สินเชื่อบ้านสำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูง สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ของธนาคารกรุงเทพ 2565

กดสมัครรับสิทธิ์ได้ที่>> โปรดอกเบี้ยบ้านธนาคารกรุงเทพ

อุดรน่าอยู่ ได้รวบรวมข้อมูลอัตราดอกเบี้ยบ้าน อัพเดตประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2565      จากหลากหลายธนาคาร

ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยบ้านแต่ละธนาคาร ได้แก่

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ➤ https://bit.ly/3xxT17k
ธนาคารกรุงไทย➤ https://bit.ly/3xwdmtz
ธนาคารกรุงเทพ ➤ https://bit.ly/3xYlk09
ธนาคารทหารไทยธนชาติ  ➤ https://bit.ly/3Htfgjn
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  ➤ https://bit.ly/3b8gmVF
ธนาคารกสิกรไทย ➤ https://bit.ly/3zFu9xb
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ➤ https://bit.ly/3tINTfz
ธนาคารออมสิน ➤  https://bit.ly/3OhzFKr
ธนาคารไทยพาณิชย์ ➤ https://bit.ly/39xcBZe
ธนาคารยูโอบี ➤ https://bit.ly/3OlAQsd
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  ➤https://bit.ly/3QqF1Vu


สำหรับใครที่กำลังมองหาบ้าน คอนโดหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆในอุดร

🏡🏡 ทั้งบ้านมือ1, มือ2, ที่ดิน, หอพัก อุดรธานี อัพเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่

✅ Website : www.nayoo.co (ไม่มี m)

✅Facebook : อุดรน่าอยู่

✅ YouTube :  Udon Nayoo

✅ Line Official Account : @UdonNayoo

"อุดรน่าอยู่" แหล่งรวมอสังหาริมทรัพย์ของเราชาวอุดร ทรัพย์ดี ทรัพย์เด็ด ขาย-เช่า ครบจบที่นี่ที่เดียว

ลงประกาศขายฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย