วันนี้ขอนแก่นน่าอยู่เอาใจผู้ที่กำลังมองหาสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ทาวน์โฮม หรือคอนโดมิเนียม ในช่วงนี้หรือกำลังศึกษาเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ 2566  ตอนนี้ทางธนาคารกรุงเทพมีการอัพเดตอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ประจำปี 2566เพื่อที่จะช่วยทุกคนในการตัดสินใจสำหรับคนที่กำลังเลือกว่าจะกู้กับธนาคารไหนดี ซึ่งทางขอนแก่นน่าอยู่จึงรวบรวมข้อมูลอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงเทพปีนี้มาไว้ให้ทุกคนแล้ว

จุดเด่นของของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงเทพ

รีไฟแนนซ์เพื่อลดภาระดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านของคุณ ให้เป็นเรื่องเบาๆ ให้คุณผ่อนชำระคืนได้เร็วขึ้น ด้วยการขอกู้ครั้งใหม่ที่ดอกเบี้ยต่ำกว่าด้วยวงเงินกู้สูงสุดเท่ากับ 100% ของภาระหนี้คงเหลือ พร้อมรับวงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์เพิ่มเติมได้ทั้งในรูปแบบเงินกู้หรือแบบโอดี ระยะเวลาในการผ่อนนานสูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันไดหรือแบบคงที่

หลักประกัน

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย (ยกเว้นหลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า)

ค่าธรรมเนียม

คิดค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน 3,000 บาท (ไม่รวม VAT) ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงเทพ

 • มีประวัติการผ่อนชำระที่ดีในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 • เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ผู้สมัครสินเชื่อต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป โดยสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำสูงสุด 35 ปี) ทั้งนี้เมื่อนำอายุของผู้สมัครรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระหนี้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี
 • คุณจะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุดประมาณ 80-90% ของราคาประเมิน หรือ 100% ของยอดสินเชื่อที่เหลือหากเป็นกรณีทำ รีไฟแนนซ์

สำหรับ ธนาคารกรุงเทพ ให้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.78% แบ่งเป็นปีแรก=MRR-4.00% ปีที่ 2=MRR-3.75% และปีที่ 3=MRR-1.75% ส่วนกรณีที่หลักทรัพย์เป็นที่อยู่อาศัยในกลุ่มโครงการที่มีข้อตกลงกับธนาคาร โดยให้วงเงินกู้สูงสุดเท่ากับ 100% ของภาระหนี้คงเหลือ แต่มีเงื่อนไขให้อนุมัติวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป และอยู่ในกรณีของการทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ

สินเชื่อบ้านบัวหลวงสำหรับลูกค้ารีไฟแนนซ์ เฉพาะวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป

 • วงเงินกู้สูงสุด เท่ากับ 100% ภาระหนี้คงค้าง และไม่เกินอัตราส่วนวงเงินสินเชื่อสูงสุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ระยะเวลากู้ สูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุผู้กู้สูงสุด 65 ปี
 • ค่าธรรมเนียม คิดค่าสำรวจและค่าประเมินราคาหลักประกันขั้นต่ำ 3,000 บาทไม่รวม VAT

เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ

เตรียมความพร้อมก่อนสมัครสินเชื่อบ้านบัวหลวง โดยศึกษาเกณฑ์ในการอนุมัติสินเชื่อ เพื่อให้มั่นใจว่าการสมัครสินเชื่อของคุณจะราบรื่นไร้ปัญหา

 • ผู้สมัครสินเชื่อต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป โดยสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ
  สูงสุด 35 ปี) ทั้งนี้เมื่อนำอายุของผู้สมัครรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระหนี้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี
 • คุณจะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุดประมาณ 80-90% ของราคาประเมิน หรือ 100% ของยอดสินเชื่อที่เหลือหากเป็นกรณีทำรีไฟแนนซ์

ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงเทพ

 • ยื่นคำขอสินเชื่อที่สาขาธนาคารคุณสามารถยื่นคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบได้ที่สาขาธนาคารที่คุณสะดวก เจ้าหน้าที่จะพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นจากข้อมูลของคุณ เช่น รายได้ ค่าใช้จ่ายครอบครัว หนี้สินอื่นๆ เพื่อประเมินความสามารถในการผ่อนชำระคืนเงินกู้ของคุณ
 • ส่งใบคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบเพื่อรอการพิจารณาอนุมัติเจ้าหน้าที่สาขาจะส่งใบคำขอสินเชื่อของคุณพร้อมเอกสารประกอบคำขอสินเชื่อไปที่ศูนย์สินเชื่ออุปโภคบริโภค เพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ โดยพิจารณาจาก
  • วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ
  • คุณสมบัติผู้ขอกู้
  • ประวัติทางการเงิน
  • ความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อ
  • ประเภทและมูลค่าของหลักประกัน
   เจ้าหน้าที่ส่วนประเมินหลักทรัพย์จะติดต่อคุณเพื่อนัดหมายเข้าไปประเมินมูลค่าหลักประกัน ตามวันและเวลาที่คุณสะดวก ภายใน 7 วันทำการ หลังจากที่คุณได้ยื่นใบคำขอสินเชื่อแล้ว
 • แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อธนาคารจะติดต่อและแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้คุณทราบภายใน 3-10 วันทำการ นับจากวันที่คุณยื่นใบคำขอสินเชื่อ เพื่อเตรียมนัดวันทำนิติกรรมสัญญาและจำนอง
 • ทำสัญญากู้เงินและสัญญาจดจำนองหากคุณได้รับอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารจะนัดหมายคุณเพื่อทำสัญญากู้เงิน สัญญาจดจำนอง ณ สำนักงานที่ดินในเขตท้องที่ที่โฉนดที่ดิน หรือหลักประกันจดทะเบียนไว้ กรณีมีผู้กู้ร่วม หรือผู้ค้ำประกัน ผู้กู้และผู้กู้ร่วมทุกคนจะต้องร่วมลงนามในสัญญาทุกฉบับ คุณควรเตรียมค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าธรรมเนียมโอน ค่าธรรมเนียมจดจำนอง ค่าอากรแสตมป์มาในวันทำสัญญา โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันที่นัดหมาย

เอกสารสำหรับผู้กู้ทุกประเภท

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กรณีประกอบวิชาชีพเฉพาะ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ทุกใบ)

เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้/ผู้กู้ร่วมเป็นพนักงานหรือข้าราชการ

 • ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • ต้นฉบับสลิปเงินเดือนล่าสุด และสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่รับเงินเดือน
 • สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี (กรณีรับเงินเดือนเป็นเงินสด)

เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้/ผู้กู้ร่วมเป็นเจ้าของกิจการ

 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น) (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงินเบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน
 • งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้ประจำปี ปีล่าสุด

เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ

 • สำเนาโฉนดที่ดิน/สำเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 • สำเนาเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย
 • เอกสารหลักฐานการชำระเงินดาวน์
 • แผนที่แสดงที่ตั้งหลักประกัน

เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ  (เพิ่มเติมกรณีปลูกสร้าง/ต่อเติม/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย)

 • สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ปรับปรุงอาคาร
 • สำเนาพิมพ์เขียว (แบบแปลนก่อสร้าง)
 • สำเนาสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ขอสินเชื่อ

เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ (เพิ่มเติมกรณีรีไฟแนนซ์)

 • สำเนาสัญญาจำนอง และข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง
 • สำเนาสัญญากู้เงิน
 • สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระหนี้ย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารแสดงฐานะทางการเงินและภาระหนี้สิน

 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆ เช่น โฉนดที่ดิน ห้องชุด พันธบัตร ใบหุ้น เอกสารสัญญาแสดงสิทธิการเช่า ฯลฯ
 • สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน/สัญญาเช่าซื้อ/สัญญาจำนอง และเอกสารหลักฐานการชำระหนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเเละค่าใช้จ่ายในการขอสินเชื่อ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ผู้ซื้อบ้านควรเตรียมค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้

ค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อบ้าน

 • เงินมัดจำที่จะชำระในวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย
 • เงินดาวน์
 • ค่านายหน้า (ถ้ามี)
 • ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทนายความต้องชำระเพื่อดำเนินการแทน (เช่น ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานจากสำนักงานที่ดิน หรือกระทรวงพาณิชย์ ค่าจดทะเบียน ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น)

ค่าใช้จ่ายสำหรับธนาคาร

 • ค่าอากรแสตมป์
 • ค่าธรรมเนียมในการประเมินหลักประกัน

ค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน

 • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 2% ของราคาประเมิน
 • ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1% ของมูลจำนอง

เบี้ยประกันภัย

 • เบี้ยประกันอัคคีภัย
 • เบี้ยประกันคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์ (บริษัทประกันจะรับภาระสินเชื่อแทนในกรณีผู้ซื้อเสียชีวิตหรือทุพลภาพ)

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> ธนาคารกรุงเทพ

รายละเอียดสินเชื่อธนาคารต่างๆ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 • ธนาคารยูโอบี
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
 • ธนาคารไทยพาณิชย์

กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" หา บ้านที่ดินคอนโดหอพัก ทั่วเมืองขอนแก่น‌‌ทั้ง บ้านมือ1 , มือ2 เพิ่มเติมได้ที่‌‌
Website : www.NaYoo.co (ไม่มี m)‌‌
Facebook : ขอนแก่นน่าอยู่‌‌
YouTube : https://www.youtube.com/c/khonkaennayoo