ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านที่หลากหลาย โดยสินเชื่อบ้านรีไฟเเนนซ์ มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มที่ 1.99%  เงินกู้ขั้นต่ำ 1,000,000 บาท วงเงินกู้ 100% ของภาระหนี้สินคงเหลลือจากสถาบันการเงินเดิม เเต่ไม่เกินราคาหลักประเมินประกัน  อีกทั้งมีระยะเวลาในการผ่อนนานสูงสุด 35 ปี ประหยัดค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยเเละค่าจดจำนอง วิธีการคิดอัตราดอกเบี้ยเเบบลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านรีไฟเเนนซ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Refinance เบิกรับเงินกู้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2566
 2. วงเงินกู้เริ่มต้น 1.0 ล้านบาท และราคาประเมินหลักประกัน (แนวราบ) ไม่น้อยกว่า 2.0 ล้านบาท หรือ (แนวสูง) ไม่น้อยกว่า 2.5 ล้านบาท (โครงการจัดสรรทุกโครงการ)
 3. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขดังกล่าว สำหรับหลักประกันที่ได้รับการจัดสรรทุกโครงการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ยกเว้น ที่ดินว่างเปล่า, อาคารพาณิชย์
 4. กรณีลูกค้าทำประกัน MRTA/MLTA ธนาคารทดรองจ่ายค่าจดจำนองให้ 1% ของวงเงินกู้อนุมัติ หรือสูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท (ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายค่าจดจำนองดังกล่าวคืนจากลูกค้า กรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อ หรือเปลี่ยนแปลงสัญญาใดๆ ภายใน 5 ปีแรกทุกกรณี นับจากวันทำนิติกรรมจดจำนอง)
 5. กรณีสมัครทำประกันชีวิต ต้องสมัครทำ MRTA/MLTA ทุนประกัน 100% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี
 6. ลูกค้าสามารถเลือกใช้อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำได้
 7. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 1 ล้านบาท อายุสัญญา 30 ปี MRR = 8.15% (ณ วันที่ 15 ม.ค. 66) ที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้กู้, ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส)

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ (ผู้กู้และคู่สมรส)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้และคู่สมรส)
 3. สำเนาใบทะเบียนสมรส/ ใบหย่า/ ใบมรณบัตร/ ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

กรณีผู้ที่มีรายได้ประจำ

 1. สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุดหรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริง)
 2. สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
 3. หลักฐานแสดงรายได้พิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)

กรณี ธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / ทะเบียนการค้า (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 2. สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 3. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 4. ใบแสดงหักภาษี ณ ที่จ่าย / ใบ ภงด. / ใบ ภพ.30 พร้อมใบเสร็จรับเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)
 5. ใบเสร็จรับเงิน / บิลซื้อขายสินค้า
 6. รายงานผลการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด (บัญชีบุคคลและกิจการ)
 7. งบการเงินของกิจการย้อนหลัง 3 ปี (นับจากปีล่าสุด)
 8. ภาพถ่ายกิจการ (ถ้ามี)
 9. เอกสารที่แสดงถึงการมีฐานะทางการเงิน / ทรัพย์สิน / ทะเบียนรถ / โฉนดที่ดิน (ถ้ามี)

เอกสารทางด้านหลักประกัน

 1. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 2. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ท.ด.13) หนังสือให้ที่ดิน (ท.ด.14)
 3. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)
 4. แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป
 5. อัตราดอกเบี้ย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

วัตถุประสงค์การยื่นกู้รีไฟแนนซ์บ้าน แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 2566 (LH Bank)

 • เพื่อให้ท่านนำเงินไปไถ่ถอนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินเดิม พร้อมขอวงเงินเพิ่มสำหรับการต่อเติม ตกแต่ง ซื้อเฟอร์นิเจอร์ หรือสินเชื่อเอนกประสงค์ตามความพอใจของท่าน ด้วยเงื่อนไขพิเศษ
 • โดยการขอลดดอกเบี้ยบ้านกับธนาคารนั้น ให้วงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่ 100% ของราคาประเมิน ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ในการกู้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเฉลี่ยต่ำสุดที่ 2.60% นี้ จะต้องอยู่ในเงื่อนไขของผู้กู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 75,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

หมายเหตุ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ของรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ 2565 เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนดn ยกเว้น สำหรับกรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด แบบโอนหนี้ไปสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ให้คิดค่าธรรมเนียม ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด เเละการซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร ไม่มีผลในการขออนุมัติสินเชื่อ กรณีมีความประสงค์ซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร ลูกค้าสามารถเลือกบริษัทประกันที่ธนาคารกำหนดได้ด้วยตนเองหรือกรณีไม่ประสงค์ซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร ลูกค้าสามารถซื้อประกันภัยจากบริษัทประกันอื่นๆ นอกเหนือจากที่ธนาคารกำหนด

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์

รายละเอียดสินเชื่อธนาคารต่างๆ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 • ธนาคารยูโอบี
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
 • ธนาคารไทยพาณิชย์

กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" หา บ้านที่ดินคอนโดหอพัก ทั่วเมืองขอนแก่น‌‌ทั้ง บ้านมือ1 , มือ2 เพิ่มเติมได้ที่‌‌
Website : www.NaYoo.co (ไม่มี m)‌‌
Facebook : ขอนแก่นน่าอยู่‌‌
YouTube : https://www.youtube.com/c/khonkaennayoo